četrtek, oktober 06, 2016

Vodstvo Zadruge PANONICA z.b.o Gornja Radgona še vedno molči o svojih aktivnostih!

3. del

Čas je, da z opisom dogodkov in zapletov okrog gornjeradgonskega misterija imenovanega Zadruga PANONICA z.b.o. nadaljujemo, ker namreč Zbor zadružnikov še zmeraj ni sklican, čeprav smo že zakoračili v oktober 2016. Prav tako člani zadruge nimajo nobenih informacij ali se je morebiti v tem času že zgodil tisti nesrečni ter za javnost zaprt sestanek občinskega vodstva z županom na čelu, občinskih svetnikov, predstavnikov Krajevne Skupnosti Gornja Radgona ter vodstva Zadruge Panonica, na katerem bi poiskali ustrezen manever in rešitev kako bi v škodo okrog 600 članov zadruge ter seveda mimo najvišjega organa odločanja v zadrugi - Zbora zadružnikov - iz zadruge uspeli izvleči svoj delež v višini okrog 58.000 evrov. 

Vse leto se ni oglasil Upravni odbor zadruge in članov zadruge ni kakor koli informiral o dogajanjih v zadrugi. Zadruga ima celo svojo spletno stran preko katere je Upravni odbor dolžan člane obveščati  o svojih aktivnostih in odločitvah ter drugih dogodkih povezanih s poslovanjem Zadruge.

Molči pa tudi Nadzorni odbor zadruge od katerega se je veliko pričakovalo, ki se od zadnjega Zbora zadružnikov v letu 2015 tudi ni oglasil ali na spletni strani objavil kakšnega poročila pregleda. Po Radgonskih vogalih  je mogoče celo slišati, da naj bi se Nadzorni odbor ukvarjal s stvarmi izven svoje pristojnosti in postal sestavni del Upravnega odbora ali kot trdijo zlobneži, naj bi se oba organa zlizala v eno nič kaj zaupanja vredno celoto. 

Razmere v zadrugi Panonica so bile kar nekajkrat tema svetniških vprašanj na sejah Občinskega sveta občine Gornja Radgona in današnjo zgodbo pričnimo s vprašanjem občinskega svetnika Mirka Njivarja in odgovorom občinske uprave na to vprašanje.

OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKI SVET
ZADEVA: ODGOVOR NA VPRAŠANJE ČLANA OBČINSKEGA SVETA g. Miroslava NJIVARJA
Član občinskega sveta Občine Gornja Radgona g. Miroslav NJIVAR je na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 12. 2014 postavil naslednje vprašanje:
»V torek je bila skupščina Panonica z.d.o., izvoljen je bil novi svet skupščine in novi funkcionarji. Iz tega govorniškega odra sem že večkrat postavil vprašanje, kaj namerava občina storiti z deležem, ki ga ima v tej zadrugi. Dobil sem obvestilo zadružnika - Krajevne skupnosti Gornja Radgona, ki ima naslednjo vsebino: »Panonika obvešča zadružnika KS Gornja Radgona, da je na dan 31.12.2013 po podatkih imenika zadružnikov zadruge krajevna skupnost kot zadružnik imela 8.859 zadružnih deležev v skupni nominalni vrednosti 58,646,58 eur. Skupaj predstavlja premoženje krajevne skupnosti čez 11% celotnega zadružnega premoženja.« Ker do danes na to nisem dobil odgovora sprašujem ponovno: kaj bo občina oziroma krajevna skupnost naredila s tem deležem. Menim, da 58.000 eur ni mali vložek, ta denar nekje leži, bi bil pa verjetno dobrodošel krajevni skupnosti ali občini.«
O D G O V O R
Ker Občina Gornja Radgona ni zadružnik Panonica zadruga z.b.o., ampak Krajevna skupnost Gornja Radgona, smo vprašanje g. Miroslava Njivar dostavili slednji in jo zaprosili za pisni odgovor. Takoj, ko bomo pisni odgovor prejeli od Krajevne skupnosti Gornja Radgona ga bomo dostavili članicam in članom Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.
PRIPRAVIL:
Dragan KUJUNDŽIČ, l.r.

 V KS Gornja Radgona so medtem seveda potekale določene aktivnosti kako do tega denarja končno vendarle le priti še posebej, ker se je nanje vršil pritisk z vrha občinskega vodstva. Vsaj podpredsednik KS Gornja Radgona Franek Radolič bi moral biti s finančnim stanjem ter poslovnim zdravjem zadruge bolj seznanjen, ker je sočasno tudi član upravnega odbora zadruge in seveda tudi občinski svetnik ter je ves čas prav dobro vedel, da zadruga tega denarja nima in ga tudi nima odkod vzeti.Vedel pa je tudi marsikaj iz dotedanjega poslovanja zadruge in bi bilo korektno, da bi vsaj svet KS z temi informacijami seznanil. Očitno pa gospod Radolič funkcionira drugače kot podpredsednik KS, zopet drugače kot član občinskega sveta in potem zopet drugače kot član upravnega odbora Zadruge.

Iz vsebine spodnjega dopisa vodstva zadruge naslovljenega na vodstvo Krajevne skupnosti Gornja Radgona je kar lepo razvidno v kakšnem stanju ter kakšnih razmerah se zadruga nahaja in se vodstvo zadruge upravičeno sprašuje odkod zahteve po po izplačilu deleža krajevni skupnosti, ko vendar niti nobenega tovrstnega zahtevka niso nikoli podali in s tem seveda tudi iz zadruge izstopili. Oni bi očitno vzeli denar in potem še dalje brez vsakršnih ter vseh tveganj upravljali z zadrugo. S tem tudi takoj postane bolj jasno odkod in zakaj se je lansko let vzel tisti nesrečni Akt o zadružnih deležih, ki so ga potem tik pred obravnavo tako skrivnostno umaknili z dnevnega reda Zbora zadružnikov. Pa tudi nekatera imena iz radgonske lokalne politike  so danes že več ali manj znana, ki iz ozadja vlečejo poteze in s poskusi določenih manevrov skušajo zavarovati svoje nekdanje prijatelje in sodelavce pred kakšnimi morebitnimi novimi pravnimi ter sodnimi težavami, ko se bo enkrat ta balon dokončno razpočil in bo začelo po Radgoni neprijetno zaudarjati.

PANONICA zadruga, z.b.o.
Trg svobode 12
9250 GORNJA RADGONA Gornja Radgona, 19. 2. 2015
Številka: 5/2015
KRAJEVNA SKUPNOST GORNJA RADGONA
Trg svobode 12
9250 GORNJA RADGONA
Odgovor na vaš dopis št.: 14/2015 z dne 17.2.2015
Spoštovani,
Krajevna skupnost Gornja Radgona ni doslej nikoli na noben način izrazila interesa za prodajo oziroma unovčenje svojega zadružnega deleža. Po veljavnih Zadružnih pravilih mora vsak zadružnik podpisati izstopno izjavo kot izraz izstopa. Enako velja za pravne osebe. V arhivu Panonice zadruge, z.b.o. izstopne izjave za Krajevno skupnost Gornja Radgona nimamo. Na zboru zadružnikov dne 16. 12. 2014 pa je bil sprejet predlog o začasnem moratoriju na izstope.
Moje pojasnilo glede prodaje poslovnih deležev Panonice zadruge v Panonici energetiki pa temelji na dejstvu, da ne moremo nič prodajati dokler je zadruga edini porok za najeti kredit energetiki. Energetika je namreč najela kredit za izgradnjo elektrarne v višini 660.000,00 € v letu 2011 na deset letno odplačilno dobo in v letu 2012 še 130.000,00 € kratkoročnega kredita. Poleg tega je imela energetika še 30.000,00 odobrenega limita pri banki. In Panonica zadruga je oba kredita zavarovala s solidarnim poroštvom s 3 x bianco menicami in meničnimi izjavami. Danes je tako energetika obremenjena za 820.000,00 € bančnini obveznostmi. Ta dejanja je storil takratni predsednik Panonice zadruge in istočasno direktor Panonice energetike Marko Žula. Za takšne poteze ni imel niti sklepov upravnega odbora, kaj šele zbora zadružnikov, kar bi po Zadružnih pravilih moral.
V dokumetaciji Panonice energetike, d.o.o. obstajata dva Notarska zapisa za oba kredita, sklenjena z ABANKO Vipa, d.d., kjer je zapisano:
» Stranka Panonica zadruga, z.b.o., ki jo zastopa predsednik zadruge Marko Žula, izrecno izjavlja, da je seznanjena z vsebino kreditnih pogodb, ter da jamči upnici z vsem svojim premoženjem, da bo dolžnica ob zapadlosti poravnala vse obveznosti po sklenjeni pogodbi. Nadalje se brezpogojno obvezuje, da bo kot porokinja in plačnica (solidarno poroštvo) na prvi poziv upnice plačala upnici veljavno in zapadlo obveznost dolžnice po sklenjenih pogodbah (vključno z obrestmi in stroški), ki je dolžnica ne bo poravnala. Upnica lahko uporabi vsa njena sredstva za poplačilo vseh zapadlih pa neplačanih terjatev po sklenjenih pogodbah.
Notarka solidarno porokinjo izrecno opozori na določbo tretjega odstavka 1019. člena Obligacijskega zakonika, kjer je navedeno, da solidarna porokinja in plačnica odgovarja upnicikot glavna dolžnica za celo obveznost in lahko upnica zahteva izpolnitev obveznosti bodisi od glavne dolžnice bodisi od porokinje, ali pa od obeh hkrati. Solidarna porokinja in plačnica Panonica zadruga, z.b.o., ki jo zastopa predsednik zadruge Marko Žula, izrecno izjavi, da je seznanjena s pravnimi posledicami solidarnega poroštva in s tem soglaša.« - konec navedka.

Poleg tega je bila sklenjena izvršljiva notarska listina po kateri so bila zavarovana sredstva v višini 201.987,64 dolžnice Panonice energetike do firme Gep Green in Panonico zadrugo kot porokom, plačnico ter zastaviteljico v letu 2013. In ta firma je vstopila v energetiko kot družbenik z deležem kot je naveden v pregledu družbenikov.
Na teh dejstvih je temeljilo moje pojasnilo. Dokler je zadruga edini porok za vse bančne obveznosti energetike, nimamo druge izbire. Ne vidim pa problema, če kdo najde kupca za celoten delež Panonice zadruge v višini 361.250,00 € in 77.000,00 € danih posojil in pod obveznim pogojem, kije prevzem poroštva v celoti, sem prva tista, ki bo prodajo podprla.
V družbi Panonici energetiki je 6 družbenikov:

delež v
odstotek
glasovalne pravice
1. Panonica zadruga, z.b.o
361.250,00
41,4307
7.225
2. Zavod krovni podjetniški inkubator
44.375,00
5,0892
887
3. K-8, d.o.o.
203.000,00
23,2815
4.060
4. Gep Green
237.438,74
27,2311
4.748
5. Polona Eržen
17.250,00
1,9783
345
6. Terezija Vabel
8.625,00
0,9892
172
Toliko v pojasnilo k vašemu uvodu.


Zdaj pa k vašim vprašanjem:
Na vprašanja od 1 do 4 kjer omenjate tuje družbe, ne morem odgovoriti, ker zato nimam njihovih pooblastil. Lahko le toliko, daje Upravni odbor Panonice zadruge, z.b.o. sklican dne 24. 2. 2015 in bo seznanjen z delom ter postopki, ki so bili izvedeni od zadnje seje 6. 1. 2015.
5. vprašanje:
Vaš predstavnik je bil prisoten na Zboru zadružnikov dne 16. 12. 2014. Na tem zboru prejšnje vodstvo ni predstavilo nobene ponudbe za odkup poslovnih deležev. Če pa kdo meni, da je ponudba že samo govorjenje nekoga brez kakršnih koli dokumentov, žal tega ne morem sprejeti.
Dne 6. 1. 2015 sem po telefonskem razgovoru z vašim predsednikom in podžupanom želela razgovor o tej tematiki, pa me do danes ni nihče poklical.
Pozdrav,
Panonica zadruga, z.b.o.
Joža Ravnikar
Predsednica upravnega odbora
V vednost:
 • županu, Stanku Rojku
 • podžupanu, Robertu Žinkoviču

  Član Upravnega odbora Zadruge PANONICA Franek Radolič iz nekega njemu in morebiti še komu, znanega razloga nima interesa, da bi o razmerah v zadrugi razpravljal edini za to pristojen organ, to je Zbor zadružnikov zadruge, temveč zahteva razpravo o tej problematiki na občinskem svetu občina Gornja Radgona, In župan občine Gornja Radona Stanko Rojko ter njegova politična koordinacija predlog sprejmejo in se celo odločijo, da si bodo lepo prisvojili pristojnosti Zbora zadružnikov ter o tem razpravljali celi na za javnost zaprti seji. Bodo jutri tudi že kar lepo odvzeli pristojnosti Nadzornemu odboru podjetja ArCont ali podjetja Radgonske gorice in posegli s svojimi odločitvami v njihove izključne pristojnosti? So gospe in gospodje v občinski upravi ter vodstvu občine sploh resni in vedo kaj delajo ter počnejo? Zadruga Panonica vendar ni kako razpadlo društvo ali javni zavod katerega ustanovitelj bi bila občina, temveč je gospodarski in pridobitni subjekt ustanovljen v skladu z Zakonom o zadrugah in njeno poslovanje, upravljanje  ter funkcioniranje ureja slovenska pozitivna zakonodaja ter splošni akti zadruge.

  Noben župan, podžupan, občinski svet ali politična koordinacija v občini tega ne more spremeniti in si prilastiti pristojnosti, ki jih zakonodaja nedvoumno daje zakonito izvoljenim organom zadruge. Prav tako župan ali občinski svet ne morejo v zadrugi uvesti prisilne uprave, ali  prisilne poravnave ali stečaja oziroma prisilne revizije poslovanja zadruge, čeprav so ti ukrepi edina skorajšnja usoda zavožene zadruge. Tudi to je v izključni pristojnosti Zbora zadružnikov ali pristojnega sodišča. Lahko pa podajo pobudo za kaj od naštetega in če nameravajo to storiti, pa ni razloga za skrivno sestankovanje in zaplotniško mešetarjenje v škodo 600 članov zadruge, ker na koncu bo vendarle o vsem moral odločati Zbor zadružnikov ali pa pristojen državni oziroma sodni organ.

   
  Številka: 013-2/2014-OS/12-U112 Datum: 5. 7. 2016
  OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKI SVET
  ZADEVA: Skupni odgovor na pobudo člana občinskega sveta Franeka Radoliča in pobudo člana občinskega sveta Miroslava Njivarja
  Član občinskega sveta Občine Gornja Radgona g. Franek Radolič je na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 2. 6. 2016 podal naslednjo pobudo:
  »Dajem pobudo v zvezi z zadrugo Panonica. Ta stvar je zelo obsežna in s takšnimi vprašanji ter odgovori ne pridemo do konca. Sem tudi podpredsednik Krajevne skupnosti Gornja Radgona in član upravnega odbora Panonice, zato predlagam, da se na eno od naslednjih sej občinskega sveta uvrsti točka s to problematiko, na katero se povabi predsednico upravnega odbora in predsednika nadzornega odbora Panonica, da jim zastavimo vsa vprašanja oni pa nanje odgovarjajo. To bi bilo najbolj merodajno, saj kot vidimo to dopisovanje preko vprašanj in odgovorov ni učinkovito.«
  član občinskega sveta Občine Gornja Radgona g. Miroslav Njivar je na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 2. 6. 2016 podal naslednjo pobudo:
  »Zadeva s Panonico se vleče že precej časa. Sprožil sem pobudo večkrat. In tudi zdaj, ko je ta novi upravni odbor Panonice sem bil na razgovoru. Rekli so, zakaj skrbim za to, saj niti krajevna skupnost, niti občina do danes ni podala nobenega predloga ali zahtevka za njihov delež, ki je najvišji. Ne vem, kdo je zdaj ta lastnik, v glavnem, največji delež ima občina, ni pa še vložen nobeden zahtevek zanj. Dajem pobudo, da se predstavniki Panonice pokličejo na sejo in da občina vloži zahtevek za svoj delež, katerega Panonica dolguje.«
  ODGOVOR:
  Podajamo skupen odgovor na obe pobudi.
  Pobudi sta bili obravnavani na Politični koordinaciji svetniških skupin, ki je bila dne 29. junija 2016. Tam je bilo dogovorjeno, da se ta tematika uvrsti na dnevni red ene od prihodnjih sej občinskega sveta, vendar se bo obravnava predvidoma zaprla za javnost. Na sejo se bo takrat povabilo predstavnike zadruge Panonica in predstavnike Krajevne skupnosti Gornja Radgona.
  ŽUPAN/
  OBČINE CjORNJ^ RADGONA

  Še se bo nadaljevalo pisanje o tej nesrečni zadrugi in tudi še kakšen dokument bo verjetno objavljen! 

  In županu Stanku Rojku še predlog: nič lažjega kot zadovoljiti zahteve nekaterih članov in članic občinskega sveta. Na tistem tajnem sestanku lepo sprejmite sklep, da od Krajevne skupnosti Gornja Radgona zahtevate ( to pravico pa seveda imate ), da takoj na prvi seji Sveta KS Gornja Radgona ta organ sprejme sklep o izstopu Krajevne skupnosti Gornja Radgona  iz članstva Zadruge Panonica z.b.o. Gornja Radgona ter sočasno vloži zahtevek po izplačilu svojega deleža. Če Zadruga v rokih določnih z zakonom in splošnim aktom zadruge, deleža ne izplača, se na pristojnem sodišču vloži ustrezna tožba. In to je tudi vse kar lahko zakonitega ter koristnega  na tisti skrivni seji naredite, ker nobenih drugih zakonitih pristojnosti namreč nimate. 
  Seveda pa lahko Krajevni skupnosti Gornja Radgona ob tem tudi predlagate, da se v Zadrugi opravi zakonsko zahtevana revizija poslovanja ( predlagam, da zahtevate tudi forenzično revizijo poslovanja ), ki sploh še nikoli ni bila opravljena, čeprav jo zakon zahteva ali pa, da Krajevna skupnost Gornja Radgona kot članica zadruge zahteva pri pristojnem sodišču stečaj zadruge. Torej nekaj koristnega vendarle lahko za 600 članov zadruge in svojih občanov ter krajanov naredite, če seveda želite v tej zgodbi biti vsaj malo koristni.  

   V nadaljevanju pa si poglejmo še program dela in ciljev Upravnega odbora za leto 2015. Kaj od tega je bilo realiziramo? Upravnemu odboru je očitno bolj pomembnih 40 zadružnikov, ki so izstopili in izplačilo njihovih deležev kot pa usoda 600 članov zadruge v imenu katerih predsednica in člani Upravnega odbora vodijo zadrugo. In pomembno se jim očitno zdi tudi zadovoljiti apetite občinskega vodstva ter vodstva KS Gornja Radgona in jim nekako zagotoviti izplačilo njihovega ter očitno tudi svojih deležev.
   
  PANONiCA
  Predlog Programa dela in finančnega načrta za leto 2015 I. Program dela
  1. Prodaja deleža v Panonici energetiki, d.o.o.
  Upravni odbor predvideva, da bi bilo možno zaključiti s pogodbo o prodaji po tri mesečni poskusni dobi obratovanja elektrarne. Glede na dosedanje dogovore bi ob podpisu pogodbe prejeli 50.000,00 € do konca septembra 2015.
  1. Izplačila deležev zadružnikom, ki so izstopili do 11. 4. 2014
  Zadružnikov, ki so podali izstopne izjave je 40. Za poplačilo teh bo potrebno zagotoviti 24.000,00 €. Vir za poplačilo le-teh je možen od kupnine s prodajo deleža v Panonici energetiki, d.o.o.
  1. Dani krediti in druge terjatve preteklih let in možnosti izterjave
  Upravni odbor išče vse možne zakonite poti, da bi pridobila ta sredstva nazaj. Skupna višina le-teh znaša cca 100.000,00 €. Poleg izterjav se poslužuje tudi možnih poravnav.
  1. Delovanje upravnega odbora
  Upravni odbor ima predvidenih 10 sej v letu 2015. Upravni odbor deluje tudi preko svojih delovnih skupin, ki jih oblikuje za posamezna dela kot pomoč upravnemu odboru.
  1. Sredstva za delovanje
  Edini vir prihodkov za delovanje so sredstva od obresti za dana posojila, ki bodo znašala predvidoma 7.200,00 €. Upravni odbor je na prvi seji sprejel sklep, da se seje evidentirajo, sejnine obračunajo, a se ne izplačujejo.
  prihodki
  7.200,00
  odhodki
  6.600,00
  stroški poslovanja
  1.200,00
  računovodske storitve
  1.800,00
  bančni stroški, članarine
  600,00
  najem PP, obratovalni stroški, telefon
  1.900,00
  pisarniški material
  600,00
  poštne storitve
  500,00  1. Cilji
  Zadruga je trenutno v tako slabi situaciji, da upravni odbor usmerja vse dejavnosti le v eno. To je ohranitev vloženega kapitala v Panonico energetiko, d.o.o. in v vračila sredstev, ki so bila dana kot posojila.
  Cilj upravnega odbora je, da zadruga pridobi nazaj v tem mandatnem obdobju vsa vložena in dana sredstva v preteklih dveh mandatnih obdobjih. S tem bo lahko poplačali zadružnike, ki so že podali izstopne izjave. V nadaljevanju pa pripravili načrt nadaljevanja sprejemanja izstopnih izjav in poplačil zanje. V kolikor se ne bi vsi zadružniki odločili za izstop, pa bi razmislili o dejavnosti, ki bi lahko bila zanimiva in koristna zanje. ( ta pa je zares krepka!!! )
  Gornja Radgona, 19. 5. 2015
  Upravni odbor   

Ni komentarjev:

Objavite komentar