nedelja, julij 17, 2016

Bitka za deleže v bankrotirani zadrugi PANONICA z.b.o Gornja Radgona!

2.del

Tako kot v večini odmevnih primerov na državni ravni kjer brez prstnih odtisov državne politike pač ne gre, je zelo podobno tudi na podobnih primerih na nivoju lokalne politike. V Zadrugi Panonica z-b.o Gornja Radgona ( v nadaljevanju: Zadruga ) najdemo v njenem vodstvu na najodgovornejših mestih ves čas njenega obstoja vidne člane in simpatizerje najprej Socialnih demokratov (SD) in potem po zadnjih lokalnih volitvah vidne člane županove Liste za Gornjo Radgono. Tako seveda ne preseneča, da so iz ozadja v prizadevanja, da se iz Zadruge izvleče kar se pač še da, vključeni tudi najvišji predstavniki aktualne lokalne občinske oblasti in jih očitno pri tem niti malo ne moti, da so njihova prizadevanja uperjena proti interesom več kot 600 zadružnikov, ki so seveda njihovi soobčani in mnogi med njimi verjetno tudi njihovi volivci.

Že pred zadnjim Zborom zadružnikov v letu 2015 so se razširile govorice, da se vodstvo Zadruge skupaj z vodstvom Krajevne skupnosti Gornja Radgona in visokimi funkcionarji občine Gornja Radgona tiho dogovarja kako v korist Krajevne skupnosti Gornja Radgona iz Zadruge izvleči njen delež v višini nekaj manj kot 60.000 evrov in vse to seveda v škodo ostalih 600 članov zadruge. Da te govorice niso povsem iz trte zvite dokazuje tudi dopisovanje med Upravnim odborom Zadruge in vodstvom Občine Gornja Radgona, ki se je dogajalo kar nekaj mesecev pred Zborom Zadruge v mesecu juniju tega leta in ga objavljam v nadaljevanju:


Odgovor na vas dopis st.: 14/2015 z dne 17.2.2015

Spostovani,

Krajevna skupnost Gornja Radgona ni doslej nikoli na noben nacin izrazila interesa za prodajo oziroma unovcenje svojega zadruznega deleza. Po veljavnih Zadruznih pravilih mora vsak zadruznik podpisati izstopno izjavo kot izraz izstopa. Enako velja za pravne osebe. V arhivu Panonice zadruge, z.b.o. izstopne izjave za Krajevno skupnost Gomja Radgona nimamo. Na zboru zadruznikov dne 16. 12. 2014 pa je bil sprejet predlog o zacasnem moratoriju na izstope.

Moje pojasnilo glede prodaje poslovnih delezev Panonice zadruge v Panonici energetiki pa temelji na dejstvu, da ne moremo nie prodajati dokler je zadruga edini porok za najeti kredit energetiki. Energetika je namrec najela kredit za izgradnjo elektrame v visini 660.000,00 € v letu 2011 na deset letno odplacilno dobo in v letu 2012 se 130.000,00 € kratkorocnega kredita. Poleg tega je imela energetika se 30.000,00 odobrenega limita pri banki. In Panonica zadruga je oba kredita zavarovala s solidamim porostvom s 3 x bianco menicami in menicnimi izjavami. Danes je tako energetika obremenjena za 820.000,00 € bancnini obveznostmi. Ta dejanja je storil takratni predsednik Panonice zadruge in istocasno direktor Panonice energetike Marko Zula. Za taksne poteze ni imel niti sklepov upravnega odbora, kaj sele zbora zadruznikov, kar bi po Zadruznih pravilih moral.

V dokumetaciji Panonice energetike, d.o.o. obstajata dva Notarska zapisa za oba kredita, sklenjena z ABANKO Vipa, d.d., kjer je zapisano:

» Stranka Panonica zadruga, z.b.o., ki jo zastopa predsednik zadruge Marko Zula, izrecno izjavlja, da je seznanjena z vsebino kreditnih pogodb, ter da jamci upnici z vsem svojim premozenjem, da bo dolznica ob zapadlosti poravnala vse obveznosti po sklenjeni pogodbi. Nadalje se brezpogojno obvezuje, da bo kot porokinja in placnica (solidamo porostvo) na prvi poziv upnice placala upnici veljavno in zapadlo obveznost dolznice po sklenjenih pogodbah (vkljucno z obrestmi in stroski), ki je dolznica ne bo poravnala. Upnica lahko uporabi vsa njena sredstva za poplacilo vseh zapadlih pa neplacanih terjatev po sklenjenih pogodbah.

Notarka solidamo porokinjo izrecno opozori na dolocbo tretjega odstavka 1019. clena Obligacijskega zakonika, kjer je navedeno, da solidama porokinja in placnica odgovarja upnicikot glavna dolznica za celo obveznost in lahko upnica zahteva izpolnitev obveznosti bodisi od glavne dolznice bodisi od porokinje, ali pa od obeh hkrati. Solidama porokinja in placnica Panonica zadruga, z.b.o., ki jo zastopa predsednik zadruge Marko Zula, izrecno izjavi, da je seznanjena s pravnimi posledicami solidamega porostva in s tem soglasa.« - konec navedka.

Poleg tega je bila sklenjena izvrsljiva notarska listina po kateri so bila zavarovana sredstva v visini 201.987,64 dolznice Panonice energetike do firme Gep Green in Panonico zadrugo kot porokom, placnico ter zastaviteljico v letu 2013. In ta firma je vstopila v energetiko kot druzbenik z delezem kot je naveden v pregledu druzbenikov.

Na teh dejstvih je temeljilo moje pojasnilo. Dokler je zadruga edini porok za vse bancne obveznosti energetike, nimamo druge izbire. Ne vidim pa problema, ce kdo najde kupca za celoten delez Panonice zadruge v visini 361.250,00 € in 77.000,00 € danih posojil in pod obveznim pogojem, ki je prevzem porostva v celoti, sem prva tista, ki bo prodajo podprla.

Zdaj pa k vasim vprasanjem:

Na vprasanja od 1 do 4 kjer omenjate tuje druzbe, ne morem odgovoriti, ker zato nimam njihovih pooblastil. Lahko le toliko, da je Upravni odbor Panonice zadruge, z.b.o. sklican dne 24. 2. 2015 in bo seznanjen z delom ter postopki, ki so bili izvedeni od zadnje seje 6. 1. 2015.

5. vprasanje:

Vas predstavnik je bil prisoten na Zboru zadruznikov dne 16. 12. 2014. Na tem zboru prejsnje vodstvo ni predstavilo nobene ponudbe za odkup poslovnih delezev. Ce pa kdo meni, da je ponudba ze samo govorjenje nekoga brez kakrsnih koli dokumentov, zal tega ne morem sprejeti.

Dne 6. 1. 2015 sem po telefonskem razgovoru z vasim predsednikom in podzupanom zelela razgovor o tej tematiki, pa me do danes ni nihce poklical.

Pozdrav,

Panonica zadruga, z.b.o.

Joza Ravnikar

Predsednica upravnega odbora

V vednost:

 • zu pan u, Stanku Rojku
 • podzupanu, Robertu Zinkovicu

  Iz gornjega dopisa je jasno razvidno, da sta vodstvo Krajevne skupnosti in vrh občinske oblasti pritiskala na na Upravni odbor Zadruge, da najde načine, da se proda vse kar bi se prodati dalo in se tako vsaj pokrije finančni interes Krajevne skupnosti in kar bi seveda šlo v škodo vseh ostalih zadružnikov. Kaj se je potem v času od  februarja 2015, ko se je dogajalo to medsebojno dopisovanje in do sklicanega Zbora Zadružnikov dne 05.06.2015 v zakulisju še dogajalo pa seveda 600 zadružnikom in javnosti ni znano. Moralo pa se je veliko kaj, ker je med tem Upravni odbor za Zbor zadružnikov pripravil in zboru nameraval v sprejem ponuditi sporni akt o zadružnih deležih.:

  Priporočam, da si gornji dopis, ki ga je vodstvu občine napisala predsednica Upravnega odbora J.R. res dobro preberete in hitro boste spoznali kakšno je poslovno zdravstveno stanje Zadruge ter tudi mnoga pretekla dejanja predhodnega vodstva Zadruge. So se pa po lanskem Zboru zadružnikov in do danes dogodila še nekatera dejanja, ki so razmere še zaostrila in poslovno sliko Zadruge še dodatno zapletla. Zaradi tega je res težko razumeti zakaj se je sedaj župan s svojimi člani liste spustil v to godljo in zakaj želijo o tem razpravljati na za javnost zaprti seji in kaj v resnici doseči ter kaj pred 600 in nekaj člani zadruge in javnostjo prikriti? Še posebej bi bilo zanimivo vedeti kdo so pravi strokovni avtorji spodnjega dokumenta s katerim so želeli prelisičiti člane zadruge, čeprav bi jim moralo že lansko leto biti jasno, da so njihove želje in zahteve povsem nerealne, ker tam kjer več nič ni tudi vzeti ni mogoče nič. Najbolj sporno pri vsem tem pa je to, da so želeli in očitno si to še vedno želijo, usodne odločitve sprejemati mimo najvišjega organa Zadruge, to je Zbora zadružnikov in se pri tem celo poslužujejo nezakonitih metod kako prevarati najmanj 600 zadružnikov, ki so na zadnjem Zboru zadružnikov leta 2015 jasno odločili, da ob likvidaciji zadruge ne bo dobil nihče nič ali pa vsak sorazmerni delček od preostalih drobtinic. Danes tudi drobtinic ni več.

  Predlog spornega akta, ki so ga želeli podtakniti v sprejem Zboru zadružnikov:
   
  Na podlagi tretjega odstavka 36. člena Zakona o zadrugah - ZZad-UPB1 (Uradni list RS, 62/2007), na podlagi 1. točke 20. člena Zadružnih pravil Panonice zadruge Gornja Radgona, z.b.o. in v zvezi s prvo točko 21. člena Zadružnih pravil Panonice zadruge Gornja Radgona, z.b.o., upravni odbor sprejema naslednji:

  Akt o zadružnih deležih Panonice zadruge Gornja Radgona, z.b.o.

  Splošne določbe
  1. člen

  S tem aktom upravni odbor Panonice zadruge Gornja Radgona, z.b.o. glede na poslovne izkaze zadruge ter cenitve osnovnih sredstev Zadruge kabelsko-komunikacijskega sistema Gornja Radgona, z.b.o., uskladi in določi zadružne deleže zadružnikov Panonice zadruge Gornja Radgona, z.b.o. (v nadaljnjem besedilu: zadruga).

  Zadružni deleži
  2. člen

  (vrednost, obvezni in neobvezni zadružni deleži)
  (1) Vsak zadružnik zadruge ima najmanj 1 (en) zadružni delež.
  (2) 1 (en) zadružni delež ima nominalno vrednost 5,50 EUR (pet evrov 50/100).
  (3) 1 (en) zadružni delež je obvezen zadružni delež, med tem ko so drugi zadružni deleži, ki jih poseduje isti zadružnik neobvezni zadružni deleži.
 • Neobvezni zadružni deleži so lahko predmet pravnih poslov, če upravni odbor zadruge k pravnemu poslu prenosa zadružnega deleža izda soglasje v obliki sklepa. Soglasje se izda s sprejetjem sklepa o sprejemu pristopne izjave v skladu z drugim odstavkom 8. člena zadružnih pravil.

Izstop in izplačilo deležev
3. člen

(izstop in delni izstop z vstopom)
(1) Zadružni deleži se v skladu z zadružnimi pravili vračajo na podlagi izstopne izjave zadružnika, ki jo obravnava upravni odbor zadruge ter uvrsti na listo izstopnih izjav po časovnem zaporedju vložitve izstopnih izjav.
(2) Obrazec za izstopno izjavo zadružnika in obrazec za vstopno izjavo zadružnika, se objavi na spletni strani zadruge ali pa jo zadružniki pridobijo v tajništvu zadruge.
(3) Obrazec za izstopno izjavo zadružnika ali obrazec za vstopno izjavo zadružnika se vloži po pošti ali osebno v tajništvu zadruge.
(4) Zadružnik mora k odstopni izjavi priložiti fotokopijo osebnega dokumenta v namen identifikacije zadružnika.
(5) V primeru, ko zadružnik želi iz zadruge izstopiti, vendar ne z vsemi neobveznimi deleži, je to možno le tako, da izpolni izstopno izjavo kjer posebej označi opcijo ponovni vstop ter hkrati k izjavi o izstopu posreduje izpolnjeno izjavo o vstopu v zadrugo. V takem primeru upravni odbor obravnava vlogo za izstop in jo uvrsti na listo izstopnih izjav, vendar v višini, ki predstavlja razliko med vsemi deleži zadružnika, ki izstopa iz zadruge in deleži s katerimi ponovno vstopa v zadrugo.
4. člen

(lista izstopnih izjav)
(1) Lista izstopnih izjav je kronološko urejen seznam zadružnikov, ki so vložili izstopno izjavo iz zadruge, ki obsega tudi vrednost izplačil deležev določen na podlagi tega akta.
 1. Lista izstopnih izjav služi za vrstni red plačil zadružnih deležev zadružnikom, ki so iz zadruge izstopi.
5. člen

(izplačila zadružnih deležev)

(1) Izplačila zadružnih deležev zadružnikom, ki so iz zadruge izstopili, se izvajajo iz letnega sklada za vrnitev vlaganj v telekomunikacije, ki ga občni zbor oblikuje letno na predlog upravnega odbora kot posebno postavko v letnem finančnem načrtu.
(2) Sklad za vrnitev vlaganj v telekomunikacije, se sprejme s sprejetjem letnega finančnega načrta na občnem zboru zadruge.
(3) Izplačila zadružnih deležev se izvedejo na podlagi nominalne vrednosti, ki se usklajuje s sklepom občnega zbora kot dopolnitev tega akta.
 1. Izplačila izvrši upravni odbor po vrstnem iz liste izstopnih izjav.
Usklajevanje evidenc
6. člen

(1) Glede na vstope in izstope zadružnikov upravni odbor zadruge ustrezno dopolnjuje in spreminja evidenco zadružnikov.
 1. Sprotno usklajevanje seznama zadružnih deležev je v pristojnosti upravnega odbora zadruge in se vrši skladno s spremembami evidence zadružnikov.
Končne določbe
7. člen

Ta akt stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejetja na občnem zboru zadruge.
V Gornji Radgoni,
22. 4. 2015 Panonicazadruga,z.b.o.
Upravni odbor

Avtorjem tega predlaganega spornega akt, ki je bil potem tik pred obravnavo na Zboru zadružnikov  skrivnostno umaknjen z dnevnega reda dela Zbora in tako tudi iz obravnave, je potrebno priznati, da jim inovativnosti kako prevarati nekaj več kot 600 članov zadruge res ni primanjkovalo. Edino kjer se jim je malce zalomilo je, da so intelektualno zelo podcenili na Zboru prisotne zadružnike. To je potem očitno tik pred obravnavo tega akta spoznal predsedujoči delovnega predsedstva Zbora in je brez vsakršne razlage akt umaknil z dnevnega reda in obravnave. 7. točka dnevnega reda Zbora zadružnikov je namreč glasila: Sprememba akta o zadružnih deležih.

Će gre za spremembo akta, potem bi moral pred tem obstajati osnovni akt, ki se ga spreminja. Iz preambule predloga gornjega akta bi to moralo biti razvidno in tudi kdo ter kdaj ga je sprejel in kdaj ter kje objavil. Zbor zadružnikov takšnega akta ni nikoli sprejel in tako seveda tudi njegovih sprememb ne bi mogel sprejeti. Če bi ga kdaj v preteklosti sprejel Upravni odbor, pa Zbor zadružnikov ne bi bil pristojen za sprejem njegovih sprememb, ker spremembe pač sprejema organ, ki je sprejel osnovni akt, ki naj bi se spreminjal. Pozneje in po Zboru zadružnikov, ko so nekateri zadružniki  od vodstva zadruge zahtevali, da se jim predloži osnovni akt in zapisnik organa zadruge, ki ga je sprejel, smo dobili odgovor, da tega ni mogoče dobiti, ker takšna dokumentacija ne obstaja. Nadaljnjega komentarja ta manever vodstva zadruge niti ne potrebuje.

Poglejmo si malo tudi letno finančno poročilo za leto 2014. Prav zanimivo bi ga bilo primerjati z letnim poročilom za leto 2015, ki pa članom zadruge še ni bilo predstavljeno, čeprav smo sedaj že krepko v mesecu juliju 2016. Le kaj na to poreče AJPES?? So vsa finančna poročila invalidna in kot takšna neverodostojna ter nezakonita? Tega seveda brez opravljene in z zakonom zahtevane revizije poslovanja ne moremo trditi. Zanimivo pa je, da tako iz poročila Nadzornega odbora kot iz tega finančnega poročila ni mogoče razbrati kolikšen je dolg Zadruge do nekdanjih članov zadruge, ki so iz Zadruge pred časom izstopili in jim je vodstvo Zadruge izdalo tudi ustrezne dokumente iz katerih izhaja višina dolga. V trenutku, ko je vodstvo Zadruge ob izstopu tem sedaj že nekdanjim članom Zadruge  izdalo te dokumente, je  je nastopilo dolžniško- upniško razmerje in so ti nekdanji člani upravičeni do izplačil z zakonitimi obrestmi, ki pa tudi niso zanemarljive.


Finančno poročilo za leto 2014 s posameznimi postavkami:

I. PRIHODKI v EUR

1. obresti od danih posojil 12.540,30II. ODHODKI v EUR

1. stroški poslovanja zadruge 796,00

2. računovodske storitve 1.800,00

3. bančne storitve in plačilni promet 442,10

4. pisarniški material in strokovna literatura 328,63

5. članarina Gospodarski zbornici 160,00

6. sejnine upravnega in nadzornega odbora 6.797,78

7. telefonske storitve 335,75

8. stroški najema PP in obratovalni stroški 1.426,879. odpis poslovnih terjatev in posojil 17.808,90 
 

III. IZGUBA 2014 17.359,73

Izkaz premoženjskega stanja na dan 31. 12. 2014

naložba zadruge 361.250.00

stanje na poslovnem računu na dan 31. 12. 2014 1.270,71

kratkoročne poslovne terjatve 3.600,00

kratkoročne terjatve za obresti 13.237,46

kratkoročna dana posojila 96.329,47

obveznosti do dobaviteljev 1.639,87

sedanja vrednost osnovnih sredstev 0

deleži članov zadruge 469.704,05

zakonska rezerva 1.124,28

stanje izgube 28.006,85

obveznosti do članov zadruge 11.749,63- 

*** je ta postavka to kar nas zanima? Če je odgovor pritrdilen, potem bi morala biti nekje razčlenjena in posebej prikazane obresti od glavnice kot tudi vpliv izstopa teh članov na skupni znesek višine deležev članov zadruge. Ne seveda v tem finančnem poročilu, temveč vsaj v poročilih Nadzornega odbora in Upravnega odbora. Težava pa je seveda tudi v tem, da vodstvo zadruge ni spoštovalo določil Zakona o zadrugah in je te člane še vedno štelo kot člane Zadruge in jim celo dodelilo glasovalne pravice na Zboru zadružnikov, čeprav po zakonu člani niso več bili.Postavka v finančnem poročilu glasi: obveznosti do članov zadruge. Člani, ki so izstopili pa niso več člani in tako ostaja neznanka ali gre za te obveznosti do nekdanjih članov ali gre za kakšne obveznosti do članov katerih članstvo v Zadrugi ni sporno.Gornja Radgona, 30. 3. 2015

Poročilo pripravil: F. R.

Nadaljevanje sledi!

Ni komentarjev:

Objavite komentar