četrtek, januar 05, 2017

Arhivirana narodova junaštva in osebne tragedije!

Vir. Arhivi
Da se ne pozabi in da se današnje generacije dostojno poklonijo junakom!

8. januar 1943 - poslednji boj Pohorskega bataljona

V Arhivu Republike Slovenije se hrani povelje št. 106, ki ga je izdal Poveljnik redarstvene policije okrožja Alpenland (Befehlshaber der Ordnungspolizei Alpenland), generalmajor Knofe. S poveljem se je začela akcija za uničenje Pohorskega bataljona, ki se je decembra 1942 utaboril na Osankarici. Priloga povelja je navodilo poveljnika varnostne policije in varnostne službe v Mariboru, Otta Lurkerja, da je treba ob vojaških dejavnostih identificirati tudi civiliste, ki žive na tistem območju.

Urad redarstvene policije je bil tako kot Glavni urad varnostne policije podrejen vrhovnemu šefu policije, reichsführerju SS Heinrichu Himmlerju, ki je to funkcijo prevzel že leta 1936, od leta 1943 pa je vodil tudi ministrstvo za notranje zadeve. Redarstvena policija na zasedenih ozemljih Spodnje Štajerske, Gorenjske in slovenske Koroške je spadala v 18. vojno okrožje; to se je glede na območje, ki ga je pokrivalo, imenovalo Alpenland. Himmler je na sedežih vojnih okrožij imenoval višje SS in policijske vodje; v okrožju Alpenland je to funkcijo opravljal SS gruppenführer in generalporočnik Erwin Rösener. Pod redarstveno policijo sta sodili upravna policija in uniformirana redarstvena policija z žandarmerijo, zaščitno policijo, tehnično službo in požarno policijo. Poveljnik redarstvene policije okročja Alpenland je bil od 1. oktobra 1942 policijski generalmajor Knofe, samo povelje pa je podpisal njegov pooblaščenec, stotnik Blank.

Pohorski bataljon oziroma uradno poimenovani 1. bataljon Pohorskega odreda pod poveljstvom Rudolfa Medeta – Groge je nastal po preureditvi partizanskih čet na Štajerskem 11. septembra 1942 v Dobrovljah. Pozneje so mu bile dodeljene še Savinjska, Šaleška in Ruška četa. Bataljon je začel z močno odporniško dejavnostjo na področju Pohorja. Vzpostavil je obveščevalno dejavnost, preganjal nemške učitelje in ovaduhe, širil letake in različno propagandno gradivo ter propagiral protinacistične ideje. Nemcem je povzročal tudi materialno škodo; borci tega bataljona so se namreč preskrbovali s hrano in drugimi potrebščinami predvsem tako, da so ropali nemška skladišča s hrano in domove nemških simpatizerjev. Decembra 1942 se je bataljon utaboril na Osankarici, kjer naj bi prezimil. Borci so zgradili taborišče s premerom okrog 100 metrov. Izkopali so 26 približno meter globokih zemljank, ki so jih pokrili s tankimi smrekovimi debli. V vsaki od njih so uredili ležišča za pet do osem ljudi, pred vhodom pa izkopali jamo, kjer so lahko kurili. Zemljanke so bile obdane s strelskimi zakloni in strojničnimi gnezdi. Tu so nameravali preživeti najhujše zimske mesece, zato so zbrali precej hrane, ki so jo shranili v skritih skladiščih. Konec leta 1942 je bilo v bataljonu 96 borcev in bork.

Knofe je organiziral obveščevalno službo, ki je locirala položaj partizanskih enot. Rezultati so razvidni v prvi točki povelja. Vse bandite je bilo treba prijeti ali ubiti, območje v obkolitvenem obroču pa natančno preiskati.

Za vojaški pohod so bile predvidene te enote: tri čete policijskih stražarskih bataljonov (Wien, Wiesbaden in Alpenland), ena četa 19. policijskega polka, motorizirana rezervna orožniška četa Alpenland, četa orožniškega okrožja Maribor, bataljon Wehrmannschafta, 350 mož Wehrmachta, čete deželnih strelcev Krško, Laško, Slovenska Bistrica, Radlje, dopolnilni kolesarski vod Slovenj Gradec, dva voda I. bataljona 19. policijskega polka. Knofe je prav tako ukazal, naj se oblikujeta dva smučarska voda, ki naj bi bila pripravljena 7. 1. 1943 ob 18. uri.

Povelje odraža izredno natančnost pri načrtovanju akcije. Podana so bila podrobna navodila glede prevoza oboroženih enot, natančno so bili navedeni prihodi vlakov, kraji zbirališč in poveljniških položajev. Točno je bilo določeno, kdo, kdaj in kje mora prevzeti opremo za komunikacijo. Ukazana je bila preskrba s hrano za tri dni, kolikor naj bi trajala celotna akcija. 1. bataljon policijskega polka v Oplotnici naj bi uredil bolniški prostor za oskrbo ranjencev, zbirna mesta za ujetnike pa naj bi določili poveljniki posameznih odsekov. Prav nič ni bilo prepuščeno naključju! Za boljšo orientacijo nemških čet na neznanem teritoriju naj bi poskrbeli vodiči, ki so jih poiskali med lokalnim prebivalstvom. Povelje se zaključuje z navedbo varnostnih gesel, in sicer po posameznih dnevih. Prejeli so ga vsi poveljniki sodelujočih enot, v vednost pa je bil poslan višjemu vodji SS in policije, zveznemu vodji Štajerske domovinske zveze, vodjem Wehrmannschafta, oficirju za zvezo pri višjem vodji SS in policije, komandantu varnostne policije in varnostne službe v Mariboru, predstojnikom glavnih carinskih uradov v Mariboru in Celju ter komandantu 922. bataljona deželnih strelcev in njegovim enotam. Skupaj je bilo poslanih 59 izvodov ukaza.

8. 1. 1943 zjutraj so bile priprave na napad zaključene. Ob 11.45 je padel prvi strel. Sledil je srdit boj, ki je trajal dobri dve uri. Skrbno načrtovan napad je bil izredno uspešen. Bataljon, ki je v času bitke štel 70 borcev in bork, je bil uničen. 69 jih je padlo, le enega so Nemci ujeli živega in ga julija 1943 ustrelili kot talca. Na nemški strani je bilo 19 mrtvih in 31 ranjenih. Posebnost tega boja je, da je bilo poleg odraslih moških in 10 žensk ubitih še precej mladoletnikov. Najmlajši med njimi, Ivan Šarh – Vanček, je bil star 13 let, februarja pa bi 15 let dopolnila Vanček Kotnik – Pašo in Pepček Šarh – Jožek.

Nemci so partizane očitno imeli za omembe vredne nasprotnike. O tem priča poleg skrbno načrtovanega napada tudi številčna premoč napadalcev (po grobi oceni naj bi jih bilo okoli 2000, vsekakor pa bistveno več kot borcev Pohorskega bataljona). Rösener je od Himmlerja prejel izrecno pohvalo za odlično izpeljano akcijo zoper bandite na področju Pohorja, o uničenju bataljona pa je bil obveščen tudi sam Adolf Hitler.

Ni komentarjev:

Objavite komentar