nedelja, julij 17, 2016

Bitka za deleže v bankrotirani zadrugi PANONICA z.b.o Gornja Radgona!

2.del

Tako kot v večini odmevnih primerov na državni ravni kjer brez prstnih odtisov državne politike pač ne gre, je zelo podobno tudi na podobnih primerih na nivoju lokalne politike. V Zadrugi Panonica z-b.o Gornja Radgona ( v nadaljevanju: Zadruga ) najdemo v njenem vodstvu na najodgovornejših mestih ves čas njenega obstoja vidne člane in simpatizerje najprej Socialnih demokratov (SD) in potem po zadnjih lokalnih volitvah vidne člane županove Liste za Gornjo Radgono. Tako seveda ne preseneča, da so iz ozadja v prizadevanja, da se iz Zadruge izvleče kar se pač še da, vključeni tudi najvišji predstavniki aktualne lokalne občinske oblasti in jih očitno pri tem niti malo ne moti, da so njihova prizadevanja uperjena proti interesom več kot 600 zadružnikov, ki so seveda njihovi soobčani in mnogi med njimi verjetno tudi njihovi volivci.

Že pred zadnjim Zborom zadružnikov v letu 2015 so se razširile govorice, da se vodstvo Zadruge skupaj z vodstvom Krajevne skupnosti Gornja Radgona in visokimi funkcionarji občine Gornja Radgona tiho dogovarja kako v korist Krajevne skupnosti Gornja Radgona iz Zadruge izvleči njen delež v višini nekaj manj kot 60.000 evrov in vse to seveda v škodo ostalih 600 članov zadruge. Da te govorice niso povsem iz trte zvite dokazuje tudi dopisovanje med Upravnim odborom Zadruge in vodstvom Občine Gornja Radgona, ki se je dogajalo kar nekaj mesecev pred Zborom Zadruge v mesecu juniju tega leta in ga objavljam v nadaljevanju:


Odgovor na vas dopis st.: 14/2015 z dne 17.2.2015

Spostovani,

Krajevna skupnost Gornja Radgona ni doslej nikoli na noben nacin izrazila interesa za prodajo oziroma unovcenje svojega zadruznega deleza. Po veljavnih Zadruznih pravilih mora vsak zadruznik podpisati izstopno izjavo kot izraz izstopa. Enako velja za pravne osebe. V arhivu Panonice zadruge, z.b.o. izstopne izjave za Krajevno skupnost Gomja Radgona nimamo. Na zboru zadruznikov dne 16. 12. 2014 pa je bil sprejet predlog o zacasnem moratoriju na izstope.

Moje pojasnilo glede prodaje poslovnih delezev Panonice zadruge v Panonici energetiki pa temelji na dejstvu, da ne moremo nie prodajati dokler je zadruga edini porok za najeti kredit energetiki. Energetika je namrec najela kredit za izgradnjo elektrame v visini 660.000,00 € v letu 2011 na deset letno odplacilno dobo in v letu 2012 se 130.000,00 € kratkorocnega kredita. Poleg tega je imela energetika se 30.000,00 odobrenega limita pri banki. In Panonica zadruga je oba kredita zavarovala s solidamim porostvom s 3 x bianco menicami in menicnimi izjavami. Danes je tako energetika obremenjena za 820.000,00 € bancnini obveznostmi. Ta dejanja je storil takratni predsednik Panonice zadruge in istocasno direktor Panonice energetike Marko Zula. Za taksne poteze ni imel niti sklepov upravnega odbora, kaj sele zbora zadruznikov, kar bi po Zadruznih pravilih moral.

V dokumetaciji Panonice energetike, d.o.o. obstajata dva Notarska zapisa za oba kredita, sklenjena z ABANKO Vipa, d.d., kjer je zapisano:

» Stranka Panonica zadruga, z.b.o., ki jo zastopa predsednik zadruge Marko Zula, izrecno izjavlja, da je seznanjena z vsebino kreditnih pogodb, ter da jamci upnici z vsem svojim premozenjem, da bo dolznica ob zapadlosti poravnala vse obveznosti po sklenjeni pogodbi. Nadalje se brezpogojno obvezuje, da bo kot porokinja in placnica (solidamo porostvo) na prvi poziv upnice placala upnici veljavno in zapadlo obveznost dolznice po sklenjenih pogodbah (vkljucno z obrestmi in stroski), ki je dolznica ne bo poravnala. Upnica lahko uporabi vsa njena sredstva za poplacilo vseh zapadlih pa neplacanih terjatev po sklenjenih pogodbah.

Notarka solidamo porokinjo izrecno opozori na dolocbo tretjega odstavka 1019. clena Obligacijskega zakonika, kjer je navedeno, da solidama porokinja in placnica odgovarja upnicikot glavna dolznica za celo obveznost in lahko upnica zahteva izpolnitev obveznosti bodisi od glavne dolznice bodisi od porokinje, ali pa od obeh hkrati. Solidama porokinja in placnica Panonica zadruga, z.b.o., ki jo zastopa predsednik zadruge Marko Zula, izrecno izjavi, da je seznanjena s pravnimi posledicami solidamega porostva in s tem soglasa.« - konec navedka.

Poleg tega je bila sklenjena izvrsljiva notarska listina po kateri so bila zavarovana sredstva v visini 201.987,64 dolznice Panonice energetike do firme Gep Green in Panonico zadrugo kot porokom, placnico ter zastaviteljico v letu 2013. In ta firma je vstopila v energetiko kot druzbenik z delezem kot je naveden v pregledu druzbenikov.

Na teh dejstvih je temeljilo moje pojasnilo. Dokler je zadruga edini porok za vse bancne obveznosti energetike, nimamo druge izbire. Ne vidim pa problema, ce kdo najde kupca za celoten delez Panonice zadruge v visini 361.250,00 € in 77.000,00 € danih posojil in pod obveznim pogojem, ki je prevzem porostva v celoti, sem prva tista, ki bo prodajo podprla.

Zdaj pa k vasim vprasanjem:

Na vprasanja od 1 do 4 kjer omenjate tuje druzbe, ne morem odgovoriti, ker zato nimam njihovih pooblastil. Lahko le toliko, da je Upravni odbor Panonice zadruge, z.b.o. sklican dne 24. 2. 2015 in bo seznanjen z delom ter postopki, ki so bili izvedeni od zadnje seje 6. 1. 2015.

5. vprasanje:

Vas predstavnik je bil prisoten na Zboru zadruznikov dne 16. 12. 2014. Na tem zboru prejsnje vodstvo ni predstavilo nobene ponudbe za odkup poslovnih delezev. Ce pa kdo meni, da je ponudba ze samo govorjenje nekoga brez kakrsnih koli dokumentov, zal tega ne morem sprejeti.

Dne 6. 1. 2015 sem po telefonskem razgovoru z vasim predsednikom in podzupanom zelela razgovor o tej tematiki, pa me do danes ni nihce poklical.

Pozdrav,

Panonica zadruga, z.b.o.

Joza Ravnikar

Predsednica upravnega odbora

V vednost:

 • zu pan u, Stanku Rojku
 • podzupanu, Robertu Zinkovicu

  Iz gornjega dopisa je jasno razvidno, da sta vodstvo Krajevne skupnosti in vrh občinske oblasti pritiskala na na Upravni odbor Zadruge, da najde načine, da se proda vse kar bi se prodati dalo in se tako vsaj pokrije finančni interes Krajevne skupnosti in kar bi seveda šlo v škodo vseh ostalih zadružnikov. Kaj se je potem v času od  februarja 2015, ko se je dogajalo to medsebojno dopisovanje in do sklicanega Zbora Zadružnikov dne 05.06.2015 v zakulisju še dogajalo pa seveda 600 zadružnikom in javnosti ni znano. Moralo pa se je veliko kaj, ker je med tem Upravni odbor za Zbor zadružnikov pripravil in zboru nameraval v sprejem ponuditi sporni akt o zadružnih deležih.:

  Priporočam, da si gornji dopis, ki ga je vodstvu občine napisala predsednica Upravnega odbora J.R. res dobro preberete in hitro boste spoznali kakšno je poslovno zdravstveno stanje Zadruge ter tudi mnoga pretekla dejanja predhodnega vodstva Zadruge. So se pa po lanskem Zboru zadružnikov in do danes dogodila še nekatera dejanja, ki so razmere še zaostrila in poslovno sliko Zadruge še dodatno zapletla. Zaradi tega je res težko razumeti zakaj se je sedaj župan s svojimi člani liste spustil v to godljo in zakaj želijo o tem razpravljati na za javnost zaprti seji in kaj v resnici doseči ter kaj pred 600 in nekaj člani zadruge in javnostjo prikriti? Še posebej bi bilo zanimivo vedeti kdo so pravi strokovni avtorji spodnjega dokumenta s katerim so želeli prelisičiti člane zadruge, čeprav bi jim moralo že lansko leto biti jasno, da so njihove želje in zahteve povsem nerealne, ker tam kjer več nič ni tudi vzeti ni mogoče nič. Najbolj sporno pri vsem tem pa je to, da so želeli in očitno si to še vedno želijo, usodne odločitve sprejemati mimo najvišjega organa Zadruge, to je Zbora zadružnikov in se pri tem celo poslužujejo nezakonitih metod kako prevarati najmanj 600 zadružnikov, ki so na zadnjem Zboru zadružnikov leta 2015 jasno odločili, da ob likvidaciji zadruge ne bo dobil nihče nič ali pa vsak sorazmerni delček od preostalih drobtinic. Danes tudi drobtinic ni več.

  Predlog spornega akta, ki so ga želeli podtakniti v sprejem Zboru zadružnikov:
   
  Na podlagi tretjega odstavka 36. člena Zakona o zadrugah - ZZad-UPB1 (Uradni list RS, 62/2007), na podlagi 1. točke 20. člena Zadružnih pravil Panonice zadruge Gornja Radgona, z.b.o. in v zvezi s prvo točko 21. člena Zadružnih pravil Panonice zadruge Gornja Radgona, z.b.o., upravni odbor sprejema naslednji:

  Akt o zadružnih deležih Panonice zadruge Gornja Radgona, z.b.o.

  Splošne določbe
  1. člen

  S tem aktom upravni odbor Panonice zadruge Gornja Radgona, z.b.o. glede na poslovne izkaze zadruge ter cenitve osnovnih sredstev Zadruge kabelsko-komunikacijskega sistema Gornja Radgona, z.b.o., uskladi in določi zadružne deleže zadružnikov Panonice zadruge Gornja Radgona, z.b.o. (v nadaljnjem besedilu: zadruga).

  Zadružni deleži
  2. člen

  (vrednost, obvezni in neobvezni zadružni deleži)
  (1) Vsak zadružnik zadruge ima najmanj 1 (en) zadružni delež.
  (2) 1 (en) zadružni delež ima nominalno vrednost 5,50 EUR (pet evrov 50/100).
  (3) 1 (en) zadružni delež je obvezen zadružni delež, med tem ko so drugi zadružni deleži, ki jih poseduje isti zadružnik neobvezni zadružni deleži.
 • Neobvezni zadružni deleži so lahko predmet pravnih poslov, če upravni odbor zadruge k pravnemu poslu prenosa zadružnega deleža izda soglasje v obliki sklepa. Soglasje se izda s sprejetjem sklepa o sprejemu pristopne izjave v skladu z drugim odstavkom 8. člena zadružnih pravil.

Izstop in izplačilo deležev
3. člen

(izstop in delni izstop z vstopom)
(1) Zadružni deleži se v skladu z zadružnimi pravili vračajo na podlagi izstopne izjave zadružnika, ki jo obravnava upravni odbor zadruge ter uvrsti na listo izstopnih izjav po časovnem zaporedju vložitve izstopnih izjav.
(2) Obrazec za izstopno izjavo zadružnika in obrazec za vstopno izjavo zadružnika, se objavi na spletni strani zadruge ali pa jo zadružniki pridobijo v tajništvu zadruge.
(3) Obrazec za izstopno izjavo zadružnika ali obrazec za vstopno izjavo zadružnika se vloži po pošti ali osebno v tajništvu zadruge.
(4) Zadružnik mora k odstopni izjavi priložiti fotokopijo osebnega dokumenta v namen identifikacije zadružnika.
(5) V primeru, ko zadružnik želi iz zadruge izstopiti, vendar ne z vsemi neobveznimi deleži, je to možno le tako, da izpolni izstopno izjavo kjer posebej označi opcijo ponovni vstop ter hkrati k izjavi o izstopu posreduje izpolnjeno izjavo o vstopu v zadrugo. V takem primeru upravni odbor obravnava vlogo za izstop in jo uvrsti na listo izstopnih izjav, vendar v višini, ki predstavlja razliko med vsemi deleži zadružnika, ki izstopa iz zadruge in deleži s katerimi ponovno vstopa v zadrugo.
4. člen

(lista izstopnih izjav)
(1) Lista izstopnih izjav je kronološko urejen seznam zadružnikov, ki so vložili izstopno izjavo iz zadruge, ki obsega tudi vrednost izplačil deležev določen na podlagi tega akta.
 1. Lista izstopnih izjav služi za vrstni red plačil zadružnih deležev zadružnikom, ki so iz zadruge izstopi.
5. člen

(izplačila zadružnih deležev)

(1) Izplačila zadružnih deležev zadružnikom, ki so iz zadruge izstopili, se izvajajo iz letnega sklada za vrnitev vlaganj v telekomunikacije, ki ga občni zbor oblikuje letno na predlog upravnega odbora kot posebno postavko v letnem finančnem načrtu.
(2) Sklad za vrnitev vlaganj v telekomunikacije, se sprejme s sprejetjem letnega finančnega načrta na občnem zboru zadruge.
(3) Izplačila zadružnih deležev se izvedejo na podlagi nominalne vrednosti, ki se usklajuje s sklepom občnega zbora kot dopolnitev tega akta.
 1. Izplačila izvrši upravni odbor po vrstnem iz liste izstopnih izjav.
Usklajevanje evidenc
6. člen

(1) Glede na vstope in izstope zadružnikov upravni odbor zadruge ustrezno dopolnjuje in spreminja evidenco zadružnikov.
 1. Sprotno usklajevanje seznama zadružnih deležev je v pristojnosti upravnega odbora zadruge in se vrši skladno s spremembami evidence zadružnikov.
Končne določbe
7. člen

Ta akt stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejetja na občnem zboru zadruge.
V Gornji Radgoni,
22. 4. 2015 Panonicazadruga,z.b.o.
Upravni odbor

Avtorjem tega predlaganega spornega akt, ki je bil potem tik pred obravnavo na Zboru zadružnikov  skrivnostno umaknjen z dnevnega reda dela Zbora in tako tudi iz obravnave, je potrebno priznati, da jim inovativnosti kako prevarati nekaj več kot 600 članov zadruge res ni primanjkovalo. Edino kjer se jim je malce zalomilo je, da so intelektualno zelo podcenili na Zboru prisotne zadružnike. To je potem očitno tik pred obravnavo tega akta spoznal predsedujoči delovnega predsedstva Zbora in je brez vsakršne razlage akt umaknil z dnevnega reda in obravnave. 7. točka dnevnega reda Zbora zadružnikov je namreč glasila: Sprememba akta o zadružnih deležih.

Će gre za spremembo akta, potem bi moral pred tem obstajati osnovni akt, ki se ga spreminja. Iz preambule predloga gornjega akta bi to moralo biti razvidno in tudi kdo ter kdaj ga je sprejel in kdaj ter kje objavil. Zbor zadružnikov takšnega akta ni nikoli sprejel in tako seveda tudi njegovih sprememb ne bi mogel sprejeti. Če bi ga kdaj v preteklosti sprejel Upravni odbor, pa Zbor zadružnikov ne bi bil pristojen za sprejem njegovih sprememb, ker spremembe pač sprejema organ, ki je sprejel osnovni akt, ki naj bi se spreminjal. Pozneje in po Zboru zadružnikov, ko so nekateri zadružniki  od vodstva zadruge zahtevali, da se jim predloži osnovni akt in zapisnik organa zadruge, ki ga je sprejel, smo dobili odgovor, da tega ni mogoče dobiti, ker takšna dokumentacija ne obstaja. Nadaljnjega komentarja ta manever vodstva zadruge niti ne potrebuje.

Poglejmo si malo tudi letno finančno poročilo za leto 2014. Prav zanimivo bi ga bilo primerjati z letnim poročilom za leto 2015, ki pa članom zadruge še ni bilo predstavljeno, čeprav smo sedaj že krepko v mesecu juliju 2016. Le kaj na to poreče AJPES?? So vsa finančna poročila invalidna in kot takšna neverodostojna ter nezakonita? Tega seveda brez opravljene in z zakonom zahtevane revizije poslovanja ne moremo trditi. Zanimivo pa je, da tako iz poročila Nadzornega odbora kot iz tega finančnega poročila ni mogoče razbrati kolikšen je dolg Zadruge do nekdanjih članov zadruge, ki so iz Zadruge pred časom izstopili in jim je vodstvo Zadruge izdalo tudi ustrezne dokumente iz katerih izhaja višina dolga. V trenutku, ko je vodstvo Zadruge ob izstopu tem sedaj že nekdanjim članom Zadruge  izdalo te dokumente, je  je nastopilo dolžniško- upniško razmerje in so ti nekdanji člani upravičeni do izplačil z zakonitimi obrestmi, ki pa tudi niso zanemarljive.


Finančno poročilo za leto 2014 s posameznimi postavkami:

I. PRIHODKI v EUR

1. obresti od danih posojil 12.540,30II. ODHODKI v EUR

1. stroški poslovanja zadruge 796,00

2. računovodske storitve 1.800,00

3. bančne storitve in plačilni promet 442,10

4. pisarniški material in strokovna literatura 328,63

5. članarina Gospodarski zbornici 160,00

6. sejnine upravnega in nadzornega odbora 6.797,78

7. telefonske storitve 335,75

8. stroški najema PP in obratovalni stroški 1.426,879. odpis poslovnih terjatev in posojil 17.808,90 
 

III. IZGUBA 2014 17.359,73

Izkaz premoženjskega stanja na dan 31. 12. 2014

naložba zadruge 361.250.00

stanje na poslovnem računu na dan 31. 12. 2014 1.270,71

kratkoročne poslovne terjatve 3.600,00

kratkoročne terjatve za obresti 13.237,46

kratkoročna dana posojila 96.329,47

obveznosti do dobaviteljev 1.639,87

sedanja vrednost osnovnih sredstev 0

deleži članov zadruge 469.704,05

zakonska rezerva 1.124,28

stanje izgube 28.006,85

obveznosti do članov zadruge 11.749,63- 

*** je ta postavka to kar nas zanima? Če je odgovor pritrdilen, potem bi morala biti nekje razčlenjena in posebej prikazane obresti od glavnice kot tudi vpliv izstopa teh članov na skupni znesek višine deležev članov zadruge. Ne seveda v tem finančnem poročilu, temveč vsaj v poročilih Nadzornega odbora in Upravnega odbora. Težava pa je seveda tudi v tem, da vodstvo zadruge ni spoštovalo določil Zakona o zadrugah in je te člane še vedno štelo kot člane Zadruge in jim celo dodelilo glasovalne pravice na Zboru zadružnikov, čeprav po zakonu člani niso več bili.Postavka v finančnem poročilu glasi: obveznosti do članov zadruge. Člani, ki so izstopili pa niso več člani in tako ostaja neznanka ali gre za te obveznosti do nekdanjih članov ali gre za kakšne obveznosti do članov katerih članstvo v Zadrugi ni sporno.Gornja Radgona, 30. 3. 2015

Poročilo pripravil: F. R.

Nadaljevanje sledi!

četrtek, julij 14, 2016

Pred kom in kaj želi župan občine Gornja Radgona Stanko Rojko prikriti?

1. del

Ta in naslednji zapisi objavljeni na teh straneh za največji del bralcev, ki ne prebivajo v občini Gornja Radgona, ne bodo posebej zanimivi. Vsekakor pa bo objavljena vsebina še kako zelo zanimiva za okrog 600 prevaranih in svojih vložkov v Zadrugi Panonica oropanih občanov občine Gornja Radgona in vsaj malo bi ta zadeva morala zanimati tudi pristojne državne preiskovalne organe ter državno tožilstvo. Kot član Zadruge Panonica ( v nadaljevanju: Zadruga ) sem pričakoval vabilo za redni letni Zbor zadružnikov Zadruge na katerem bi zadružniki  na osnovi poročil Upravnega odbora in Nadzornega odbora ter določil Zakona o zadrugah dokončno odločili o nadaljnji usodi Zadruge ter glasovali o zaupnici članom Upravnega odbora Zadruge.

Potem pa je sledilo presenečenje, ko sem v materialih za sejo Občinskega sveta občine Gornja Radgona prebral odgovor župana Stanka Rojka na vprašanja dveh članov Občinskega sveta, ki sta spraševala o zapletih in usodi Zadruge, da je "politična koordinacija" odločila, da bo ta tematika obravnavana na eni od naslednjih sej Občinskega sveta in da bo seja zaprta za javnost (!?). Vpogledal sem v Poslovnik Občinskega sveta občine Gornja Radgona ( 4. in 27. člen ) in nisem uspel najti niti enega samega določila, ki bi tej "politični koordinaciji" lahko kot pravna podlaga služilo za takšno odločitev. Kaj torej želijo župan Stanko Rojko in njegovi "politični koordinatorji" skriti pred javnostjo ter predvsem pred okrog 600 oškodovanimi ter prevaranimi člani Zadruge?

Ne Občinski svet občine Gornja Radgona, ne župan Stanko Rojko s svojimi "političnimi koordinatorji" kot tudi ne Svet Krajevne skupnosti Gornja Radgona ne morejo suspendirati Zbora zadružnikov kot najvišjega organa zadruge in si prilastiti pravice odločanja, čeprav ima KS Gornja Radgona največji delež v Zadrugi ter na ta način iz odločanja izriniti okrog 600 članov zadruge,  katerih deleži skupaj seveda krepko presegajo delež KS Gornja Radgona. Tega današnjega zapisa in tako tudi vseh naslednjih, ki bodo v nadaljevanjih sledili in v katerih bom javno objavil nekaj najbolj zgovornih dokumentov, na teh straneh ne bi bilo, če me k temu ne bi vzpodbudila odločitev župana Stanka Rojka in njegovih "političnih koordinatorjev", da bodo problematiko Zadruge Panonica obravnavali na za javnost zaprti seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona. In ker seveda za takšno nenavadno odločitev nimajo podlag v svojem Poslovniku in še manj v pozitivni zakonodaji države Slovenije. Kaj in pred kom torej želijo prikriti ali skriti? Nekaj odgovorov na to vprašanje boste našli že v nadaljevanjih objavljenih dokumentih.

Začeli bomo z lanskim Zborom zadružnikov z dne 05.06.2015 in v povezavi z Zborom zadružnikom leto poprej dne 16.12.2014:


PANONICA zadruga, z. b. o.
Gornja Radgona
Datum: 05.06.2015

Razprava člana zadruge Draga Horvata

Redna seja Zbora zadružnikov, petek, 5. junija 2015 ob 17. uri v Gasilskem domu v Gornji Radgoni, Gasilska cesta 2.

Z vabilom predlagan dnevni red zbora zadružnikov:

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov zbora zadružnikov (delovno predsedstvo, zapisnikar, verifikacijska komisija, overitelja)
2. Potrditev dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem Zapisnika Zbora zadružnikov z dne 16. 12. 2014
4. Obravnava letnega poročila predsednice Upravnega odbora in predsednika Nadzornega odbora zadruge za leto 2014
5. Poročilo o realizaciji sklepov z Zbora zadružnikov dne 16. 12. 2014
6. Obravnava programa dela in finančnega načrta zadruge za leto 2015
  7. Sprememba Akta o zadružnih deležih brez vsakršnega pojasnila tik pred obravnavo umaknjeno z dnevnega reda in se o tem sploh ni razpravljalo ???????, čeprav je bil dnevni red zbora sprejet s to točko
 1. Razno ( ni bilo razprave )
Z veljavno glasovalno pravico prisotnih: _______________
( 10. in 12. člen Zakona o zadrugah, uradno prečiščeno besedilo, Ur. list št. 62/2007 )
K 2. točki: in K 3. točki
   1. Zbor zadružnikov je v skladu z določili 10. in 12. člena Zakona o zadrugah ( Uradni list RS št. 62/2007 ) dolžan ugotoviti, da je določilo sklepa številka 4, sprejetega na Zboru zadružnikov dne 16.12. 2014, ki glasi: Članstvo v zadrugi preneha z dnem izplačila zadružnega deleža zadružniku, ki izstopa“ s katerim se je spremenilo dotedanje določilo 3. točke 11. člena Pravil zadruge Panonica, ki se nanaša na pogoje prenehanje članstva v Zadrugi, neskladen z z navedenimi določili zakona in kot takšen ničen ter ga je potrebno takoj odpraviti in vzpostaviti zakonito stanje.
   2. Z odpravo tega nezakonitega sklepa se nadalje ugotovi, da ostane besedilo 3. točke 11. člena Pravil zadruge nespremenjeno in se v primeru kakšnega morebitnega pravnega dvoma glede prenehanja članstva v zadrugi neposredno uporablja določila 10. in 12. člena Zakona o zadrugah.
   3. Glede na pravno sporno prakso ugotavljanja glasovalnih pravic pri nekaterih prisotnih na Zboru zadružnikov dne 16.12. 2014, ko so glasovalni listki bili razdeljeni in s tem dodeljena pravica glasovanja tudi prisotnim, ki po Zakonu in pravno veljavnim določilom 3. točke 11, člena Pravil Zadruge, v resnici sploh ne bi smeli in mogli glasovati za predlagane sklepe na Zboru zadružnikov.
V skladu z zavedeno ugotovitvijo se postavlja resna dilema glede legalnosti in legitimnosti ter pravne veljavnosti na tem Zboru zadruge sprejetih sklepov. Zaradi navedenega predlagam, da se zapisnik 9. seje Zbora zadružnikov z dne 16. 12. 2014 ne potrdi in se Nadzornemu odboru Zadruge naloži, da na osnovi obstoječe dokumentacije prisotnosti članov na Zboru zadružnikov dne 16.12.2014 ter veljavnih odstopnih izjavah članov o izstopu iz članstva zadruge, ugotovi koliko prisotnih je nezakonito dobilo glasovalno pravico ter tako v glasovanjih sodelovalo in v skladu s pozitivno zakonodajo ter določili Pravil zadruge predlaga ustrezne ugotovitvene sklepe, ker sta ob drugih sprejetih sklepih pravno tako vprašljiva tudi legalnost in legitimnost na tem zboru izvoljenih organov Zadruge.
   4. V primeru ugotovitve, da so sklepi Zbora zadružnikov z dne 16.12.2014 pravno sporni oziroma, da bi lahko bili celo nelegalni in nelegitimni ter kot takšni pravno neveljavni, bi bilo že danes na tem zboru potrebno ugotoviti, da staro vodstvo zadruge ( Upravni in nadzorni odbor ) nista bila zakonito razrešena in novi organi ne izvoljeni.
Bojim se, da današnji Zbor zadružnikov druge izbire niti nima kakor, da ugotovi, da je v delu zbora zadružnikov decembra 2014 prišlo do določenih napak, ki bi lahko imele zelo hude pravne posledice za zadrugo kot tudi za posamične njene funkcionarje. V izogib nadaljnjim pravnim, poslovnim ter drugim zapletom, predlagam, da Zbor zadružnikov sprejme predlagano pobudo za preverjanje legalnosti in legitimnosti na decembrskem zboru sprejetih sklepov in s tem preseka vse morebitne nadaljnje zaplete ali špekulacije, odpravi dvome in zagotovi legalnost in legitimnost delovanja Zadruge in njenih izvoljenih organov.

V primeru, da Zbor zadružnikov danes teh predlaganih pobud ne sprejme in z delom ter sprejemanjem predlaganih odločitev nadaljuje, bo pač za zavarovanje legitimnih interesov velike večine zadružnikov in pravnega reda ter zavarovanja zakonitosti za strokovno pravno mnenje potrebno zaprositi zunanje pristojne državne in druge organe.

  5. Današnjemu Zboru zadružnikov tudi predlagam, da se sprejme moratorij na izplačevanje zadružnih deležev vsem članom, ki so že ali šele bodo podali izstopne izjave iz članstva Zadruge
  Finančne in poslovne razmere v zadrugi v tem trenutku zahtevajo drugačno poslovno politiko in zavarovati je potrebno interese vseh zadružnikov ter vzpostaviti pravične in enakopravne odnose med zadružniki. Predlagana politika delovanja in začrtanega poslovanja zadruge namreč tega ne zagotavlja in določene zadružnike postavlja v privilegiran položaj nasproti ostale velike večine zadružnikov. Zagotoviti je potrebno pravne in ekonomske okoliščine v katerih bomo ali vsi vse izgubili ali pa na koncu vsi nekaj malega dobili in pri tem ne sme biti nihče oškodovan v korist kakšne manjše v naprej privilegirane skupine zadružnikov.
K 5.točki in K 6. točki

Iz besedila 6. točke Predloga programa dela in finančnega načrta za leto 2015 je jasno razvidno, da se vodstvo zadruge usmerja le v prodajo Panonice Elektronike in porabo denarja za izplačilo deležev izstopajočih iz članstva zadruge, ki pa so zaenkrat še v veliki manjšini, namesto, da bo vso svojo energijo usmerilo v iskanje novih poslovnih rešitev in ponudilo vizijo obstanka zadruge ter s tem zavarovanja interesov velike večine zadružnikov. Celo načrt nadaljevanja sprejemanja odstopnih izjav bi sedaj radi izdelali, čeprav predsednica in člani Upravnega odbora vedo, da Zadruga nima denarja niti za tekoče poslovanje. Edini možni in še kar precej oddaljen ter negotov vir je prodaja deleža v Emonici Elektroniki, kar pa je glede na objektivne okoliščine in že v preteklosti dane zaveze zadruge, še zelo vprašljivo kot je tudi zelo negotova višina preostanka od tako pridobljene kupnine, ki bi jo sedaj po poravnavi vseh obveznosti Zadruge radi namenili za izplačila deležev članom zadruge. Namesto v izplačila mizerno nizkih realnih vrednosti deležev in s tem likvidacije Zadruge, bi morali danes razmišljati in sprejemati sklepe s katerimi bi se ta sredstva oplemenitila in jih usmeriti v nove poslovne priložnosti Zadruge in s tem v zavarovanje realnih vrednosti vloženih deležev članov Zadruge.

Očitno je Upravni odbor pri svojem delu zgrešil poslanstvo in zaobšel zaveze dobljene na decembrskem zboru zadružnikov ter naloge in pristojnosti s s katerimi ga pri delu ter izvrševanju nalog zavezujeta Zakon o zadrugah in Pravila Zadruge Panonica. Zbor zadružnikov namreč na tistem zboru v decembru 2014, Upravnega odbora Zadruge ni pooblastil, da začne postopek za ukinitev zadruge in poskrbi za izplačila deležev manjši skupini izstopajočih zadružnikov, temveč je bilo vodstvo zadruge izvoljeno v upanju, da bo v realnem času pripravilo nov poslovni načrt delovanja zadruge ter predloge ukrepov za preseganje stanja v katerem se je zadruga znašla. Dobili pa danes nismo prav nič od tega in edino kar je kvalitetno pripravljeno je poročilo Nadzornega odbora, ki v resnici med vrsticami od Upravnega odbora zahteva prav to o čemer sedaj govorim - predlog ukrepov za izhod iz nevzdržnih razmer- in v katere so Zadrugo pripeljali ljudje, ki so jo doslej vodili ali v njenem vodenju sodelovali in ki sedaj zvito predlagajo njeno ukinitev in poplačilo nekaterih privilegiranih članov zadruge, ki bodo dovolj hitri v svojih odstopnih manevrih in se uvrstili na vrh nekih nelegalnih ter nepoštenih seznamov za prednostna izplačila.

V posmeh velikemu številu članstva zadruge in udeležencem tega Zbora zadružnikov pa je zadnji stavek 6. točke predloga programa dela in finančnega načrta za leto 2015, ki glasi: „V kolikor se ne bi vsi zadružniki odločili za izstop, pa bi razmislili o dejavnosti, ki bi lahko bila zanimiva in koristna zanje.“ Zakaj pa naj bi se večina zadružnikov sploh odločila za izstop, ko pa je vsaj veliki večini njih jasno, da ne bodo od svojih vloženih deležev dobili nič in da tudi na vrh lestvice seznama privilegiranih za prednostna izplačila ne morejo biti vsi uvrščeni?

O zavarovanju interesov prav vseh članov brez vsakršnih izjem in prikritih privilegijev je bil že danes dolžan razmišljati Upravni odbor zadruge in na današnji zbor zadružnikov priti s konkretnimi predlogi za sanacijo razmer v zadrugi, s predlogom za revizijo poslovanja zadruge in na osnovi tega potem izdelati konkrtne poslovne in finančne načrte za uspešnen ponovni poslovani zagon Zadruge.

Če Upravni odbor Zadruge nima vizije in ne volje spopasti se s težkimi poslovnimi izzivi, potem pač naj to prizna in svoja nadaljnja ravnaja in aktivnosti uskladi s to okoliščino ter z ustreznimi določili Zakona o zadrugah, Zakona o reviziji in Pravil zadruge ter naj se likvidacija zadruge izvede v skladu s pravnim redom te države in brez vseh zvijač in privilegijev za kakšne skupine članov.

K 4. in 7. točki

1. Naslov te točke dnevnega reda glasi: „ Sprememba Akta o zadružnih deležih“. Na spletni strani Zadruge sem med splošnimi akti zadruge iskal ta „akt“, ki je v resnici neke vrste pravilnik in ga nisem uspel najti in vse do danes tudi nisem vedel, da kakšen takšen interni predpis sploh obstaja.

Prav tako ni nikjer navedeno kdaj naj bi bil ta akt sprejet ter koliko časa že velja kot tudi ni nikjer navedeno kaj se v tem aktu v resnici spreminja in z kakšnim namenom. Ker ta Akt globoko posega v statutarno materijo je za njegov sprejem tako lahko pristojen le Zbor zadružnikov in mu ga Upravni odbor le pripravi ter ponudi v sprejem, nikakor pa ga sam ne more sprejemati kot je to zapisano v preambuli tega akta.

Povsem nesprejemljivo in hudo krivično ter ob vsem še neetično in nemoralno do velike večine zadružnikov je določilo 5. točke 3. člena tega Akta, ki postavlja v zelo privilegiran položaj pri izplačilih deležev le manjšino zadružnikov in zadružnih finkcionarjev. Zaradi tega predlagam, da se sprejem tega akta v celoti zavrne ali se vsaj črtajo vsa krivična določila, ki bi dajala komur koli kakšno koli prednost pri izplačevanju deležev. Vsi zadružniki smo skupaj vsa ta leta živeli z določenimi upanji in pričakovanji in sedaj so očitno dozorele razmere, ko si bomo prav tako vsi skupaj morali enakopravno porazdeliti bremena in razočaranja.

V vsakem primeru pa je potrebno črtati predlagano skrajno diskriminatorno in tudi pravno sporno določilo 5.točke 3. člena, ki omogoča dobro informiranim članom ter funkcionarjem zadruge neupravičeno prednost pri izplačevanju deležev po prednostnem vrstnem redu, Prav tako je v danih ekonomskih, finančnih in neugodnih poslovnih okoliščinah v katerih se je znašla Zadruga nerazumljiv ter nesprejemljiv zvit manever vodstva zadruge, ki so ga zapisali v sporno določilo Akta s katerim bi lahko posamezni deležniki istočasno izstopili in si zagotovili visoko mesto na seznamu izplačil ter sočasno ponovno vstopili v članstvo le z 1 (enim ) zadružnim deležem in pri tem obdržali vse pravice odločanja v zadrugi ter obdržali svoj vpliv na vse poslovne in druge odločitve.

***
K spodnji točki 2: Pripravljena razprava za akt, ki je bil potem brez pojasnila umaknjen z dnevnega reda:
  2. V spornem Aktu v 2. točki 2. člena ugotovljena nominalna višina 1. zadružnega deleža v višini 5,50 evra ni realna za vse člane zadruge z vsemi njihovimi zadružnimi deleži in je ta višina matematično ugotovljena na nerealnih finančnih predpostavkah, ki bi se šele v prihodnosti naj zgodile. Zaradi tega predlagam, da se tudi določilo 2. točke 2. člena Akta v celoti črta in se zapiše, da se bo realna višina zadružnega 1. deleža ugotovila, ko se bodo izvedla vsa predvidena poslovna in finančna dejanja in bo izvedena revizija poslovanja zadruge za zadnjih nekaj let ter, ko bo znano s koliko denarja zadruga v ta namen sploh razpolaga ter ga sme porabiti, da korektno izplača vse zadružnike ali pa nobenega.
  3. Prav tako bi moral danes Zbor zadružnikov ( kot sem že predlagal v prvem delu svoje razprave) sprejeti sklep o moratoriju na kakršno koli izplačevanje deležev novo izstopajočih in tistih, ki so že istopili, ki velja do zaključka revizije ter sočasno sprejeti tudi moratorij na sprejem nih članov zadruge. Vsa tovsrtna dejanja se morajo takoj zaustaviti in preprečiti vse morebitne špekulacije in koristoljubna dejanja in da se zavaruje interes velike večine članov zadruge ter se vzpostavijo enakopravni in korektni pogoji ter zagotovi pravna varnost vseh članov zadruge.
***
 1. O razdelitvi preostalega denarja, ki bi morebiti ostal po prejemu kupnine in poravnavi vseh obveznosti, če ga bo za razdelitev sploh še kaj ostalo, pa se bomo pogovarjali takrat, ko bomo vedeli kaj je za deliti in ko bo dokončno znana nadaljnja usoda zadruge. V predloženih materialih za današnji zbor je veliko govora o prodajah in delitvi ter prav nič o morebitnih rešitvah in nadalnji poslovni oživitvi zadruge. Zadruga je namreč čisti poslovni projet in ne politični ali društveno ljubiteljski in tej nesporni ugotovitvi morajo slediti organi in funkcionarji Zadruge, ki pa seveda morajo ustrezati tudi profilom kadrov za vodenje poslovnih projektov.
5. Upravičeno smo torej danes smeli ob tem kar nam je predloženo za današnji Zbor zadružnikov pričakovati vsaj nekaj skromnih in nekaj bol optimističnih poslovnih napovedi ter vizij v smeri poslovne oživitve aktivnosti zadruge in da se tako zavarujejo deleži številnih članov ter počasi sanirajo vse v preteklosti dane poslovne in finančne zaveze Zadruge. Pa nič od tega nismo dobili, temveč le pobudo, da se proda delež v Panonici Energetiki in pokrijejo zapadle in tekoče obveznosti in drugo porazdeli med tiste zadružnike, ki bodo na tistih seznamih uvrščeni dovolj visoko.
  6. Edini dokaj kvaliteten in realen prikaz razmer v zadrugi, ki je predložen za današnji Zbor zadružnikov je, poročilo Nadzornega odbora in to bi nas moralo vse resno zaskrbeti in postaviti na realna tla. Edina rešitev je menda res v prodaji deleža Panonica Energetika, če bo ta prodaja ob nekaterih zelo resnih finančnih in pravnih zadržkih sploh v doglednem času mogoča in po pokritju vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti iz morebitne dobljene kupnine, je ostanek denarja pred vsakršnimi delitvami in izplačevanji deležev privilegiranim in na listi dovolj visoko uvrščenim individualnim članom ter članom pravnim osebam, potrebno zavarovati ter zagotoviti sredstva za zakonsko obvezno revizijo poslovanja Zadruge, ki naj jo opravi licencirana institucija. Brez tega enostavno ne bo šlo, ker je Zadruga že sedaj po zakonu podvržena zakonski obvezi opraviti ustrezno revizijo poslovanja in če tega koraka ne bomo zmogli ali želeli narediti sami, nam bodo pri tem pač pomagale institucije od zunaj.
7.Upravni odbor predlaga Zboru zadružnikov, da podpre aktivnosti za prodajo lastnega deleža v panonici Energetiki v celoti za ceno, ki ne bo nižja od vloženega kapitala. Predlagam, da zbor zadružnikov predlog tega sklepa in podpore Upravnemu odboru , da nadaljuje z aktivnostmi pridobivanja ponudb za nakup deleža v Panonici Elektroniki zavaruje z dodatnim določilom oziroma sklepom, da mora Upravni odbor za vsak tak dogovor pred podpisom kakršne koli pogodbe o prodaji ali drugi podobni finančni ali poslovni transakciji oziroma zavezi, predhodno dobiti soglasje in potrditev ter odobritev na Zboru zadružnikov.

Član Zadruge Drago Horvat je bil imenovan za overitelja zapisnika Zbora zadružnikov in tudi tukaj je potem prišlo do nenavadnih zapletov:

PRIPOMBE NA OSNUTEK ZAPISNIKA zbora zadružnikov Panonica z dne 05. 06. 2015


ZAPISNIK
10. seje zbora zadružnikov PANONICA zadruga z.b.o.

Na podlagi sklica predsednice zadruge je zbor zadružnikov PANONICA zadruge z.b.o. zasedal na 10. redni seji zbora zadružnikov zadruge, ki je bila v torek 5. 6. 2015 ob 17. uri, v Gasilskem domu v Gornji Radgoni, Gasilska cesta 2, Gornja Radgona.

Zbor zadružnikov je otvorila in v začetku vodila predsednica Jožica Ravnikar. Zadružnike je opozorila, da zaradi formalne nesklepčnosti zbor lahko začne veljavno odločati po preteku ene ure. Predlagala je, da se ta čas izkoristi za vsebinsko seznanitev s predlaganimi točkami dnevnega reda tega sklica zbora.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov zbora zadružnikov (delovno predsedstvo, zapisnikar, verifikacijska komisija, overitelja)
2. Potrditev dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem Zapisnika Zbora zadružnikov z dne 16. 12. 2014
4. Obravnava letnega poročila predsednice Upravnega odbora in predsednika Nadzornega odbora za leto 2014
5. Poročilo o realizaciji sklepov Zbora zadružnikov dne 16. 12. 2014
6. Obravnava programa dela in finančnega načrta zadruge za leto 2015
7. Sprememba Akta o zadružnih deležih
8. Razno
Pod točko 1
Pod točko 1 je potekala ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov zbora zadružnikov.
Ker ni bila zagotovljena prisotnost več kot polovice članov zadruge, je predsednica ugotovila, da bodo prisotni zadružniki pričeli veljavno sklepati uro po sklicu zbora zadružnikov na podlagi Zakona o zadrugah UPB-2.

V vmesnem času je potekala razprava v zvezi z dnevnim redom.

Ob 18. uri je predsednica zadruge predlagala glasovanje o delovnih telesih zbora zadružnikov na predlog zadružnika Franeka Radoliča in zboru predlagala v glasovanje naslednje sklepe:

Sklep 1

(1) Zbor zadružnikov je izvolil verifikacijsko komisijo v sestavi:
Munda Tomaž - predsednik
Radolič Franek – član
Dokl Leo – član
(2) Zbor zadružnikov je izvolil predsedujočega zboru:
Vodenik Jure – predsednik zbora zadružnikov
(3) Zbor zadružnikov je izvolil overitelja zapisnika:
Horvat drago in Munda Tomaž
(4) Zbor zadružnikov je izvoli zapisnikarico:
Jožica Ravnikar

Sklep je bil sprejet soglasno.

Predsednik verifikacijske komisije je predstavil poročilo verifikacijske komisije. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je v imeniku vpisanih 669 članov. Prisotnih je bilo 23 članov, od tega 2 s pooblastili.
Predsedujoča je predlagala zboru zadružnikov v potrditev naslednji

Tukaj manjka zelo pomemben del razprave v kateri se je ugotovilo, da je na zboru zadružnikov prisotnih nekaj zadružnikov, ki jim je članstvo v zadrugi glede na določila Zakona o zadrugah že zdavnaj prenehalo in da so takšni zadružniki ( nečlani ) sodelovali v glasovanju že na zboru zadružnikov decembra 2014. Ti zadružniki so se kar sami javili in so potem začeli zapuščati zbor, česar pa verifikacijska komisija ni posebej ugotavljala, koliko jih je Zbor v resnici zapustilo in koliko jih je morebiti še ostalo in potem v glasovanju zbora celo sodelovalo. To bi iz poročila verifikacijske komisje moralo biti nedvomno razvidno.Ta okoliščina je bila tudi osrednja točka okrog katere je potekala razprava glede na legalnost in legitimnost dela zbora zadružnikov decembra 2014 in takrat sprejetih sklepov in zaradi tega sem predlagal, da se zapisnik decembrskega zbora zadružnikov ne potdi in da se zadolži Nadzorni odbor Zadruge, da te okoliščine preveri in sprejme ustrezne ugotovitve, odločitve in predloge. Tako pomembne in pravno relevantne razprave iz zapisnika ni mogoče izpustiti, ker gre za preveč pomembne pravne dvome in ugotovitve.

Sklep 2

Prisotnih je 23 zadružnikov, od teh imata 2 zadružnika pooblastila. Skupno ima zbor zadružnikov zagotovljenih 23 glasov za odločanje. Glede na Pravila zadruge lahko zbor zadružnikov pravno veljavno odloča, saj je minila več kot 1 ura od sklica seje.

Sklep je bil sprejet: SOGLASNO.

Imenik prisotnih zadružnikov in pooblastila se nahajajo v arhivskem delu zapisnika.


Pod točko 2

Predsedujoči je prebral predlagan dnevni red in predlagal potrditev dnevnega reda. Ker ni bilo pripomb o dnevnem redu, je prisotnim zadružnikom predlagal naslednji:

Sklep 3

Zbor zadružnikov je potrdil naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov zbora zadružnikov (delovno predsedstvo, zapisnikar, verifikacijska komisija, overitelja)
2. Potrditev dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem Zapisnika Zbora zadružnikov z dne 16. 12. 2014
4. Obravnava letnega poročila predsednice Upravnega odbora in predsednika Nadzornega odbora zadruge za leto 2014
5. Poročilo o realizaciji sklepov z Zbora zadružnikov dne 16. 12. 2014
6. Obravnava programa dela in finančnega načrta zadruge za leto 2015
7. Sprememba Akta o zadružnih deležih
8. Razno
Sklep je bil sprejet: soglasno.
Pod točko 3
Predsedujoči je predlagal obravnavo in sprejem Zapisnika zbora zadružnikov z dne 16. 12. 2014.
Drago Horvat je v razpravi povedal, da je zbor zadružnikov dolžan ugotoviti, da je določilo sklepa št. 4 sprejetega na 9. zboru zadružnikov, ki glasi: »Članstvo v zadrugi preneha z dnem izplačila zadružnega deleža zadružniku, ki izstopa« in s katerim se je spremenilo dotedanje doličilo 3. točke 11. člena Zadružnih pravil Panonice zadruge, ki se nanaša na pogoje prenehanja članstva v zadrugi, neskladen z navedenimi določili zakona, in kot takšen ničen ter ga je potrebno odpraviti in vzpostaviti zakonito stanje. Predlagal je tudi, da se ta zbor ne bi izvedel, in da bi se prej odpravilo sedanje stanje.- tega pa res nisem predlagal, temveč sem predlagal, da se zapisnik ZZ z dne 16.12.2014 ne potrdi in pri tem podal zelo jasne ter konkretne razloge zakaj to predlagam ( nezakonit sklep o spremembi določila Pravil zadruge in dvom v legalnost in legitimnost dela zbora zadružnikov v decembru 2014. ker so v delu zbora sodelovali in glasovali bivši člani zadruge, od katerih večina po zakonu te pravice že več kot eno leto ni imela. Nekaj podobnega se je potem ponovilo tudi na tem ZZ dne 5.6.2015 in tudi tokrat se zgodba ni razčistila kot bi se morala. Glasujejo lahko le člani zadruge in kdaj komu preneha članstvo v zadrugi pa zelo jasno in nedvoumno določa zakon o zadrugah.

Prav tako nisem predlagal odprave samo „sedanjega“ stanja, temveč sem predlagal odpravo sedanjega nezakonitega ali vsaj pravno zelo spornega stanja.

Celotna razprava in obrazložitev zadružnika se nahaja v prilogi arhivskega zapisnika.

Marjan Žula se je strinjal z Dragom Horvatom glede zakonitosti sprejetega sklepa.
V razpravo sta se vključila še Oto Škofič in Joža Ravnikar ter pojasnila, da spornosti ne more biti, da pa bo upravni odbor pridobil pravno mnenje glede navedene dileme.
Tomaž Munda je, kot pooblaščenec Krajevne skupnosti Gornja Radgona, predlagal, da se nehajmo ukvarjati sami s sabo, pač pa z deleži, ki jih imamo v zadrugi, in poskušajmo delovati tako, da ne izgubimo še tega denarja.
Alojza Irgoliča, ki je izstopil že pred več kot enim letom, je zanimalo, kdaj bo dobil izplačilo svojega deleža.
Po razpravi je predsedujoči predlagal potrditev Zapisnika 9. zbora zadružnikov, da pa upravni odbor pridobi pravno mnenje in ga upošteva.

Sklep 4

Zbor zadružnikov je potrdil Zapisnik zbora zadružnikov z dne 16. 12. 2014.

Sklep je bil sprejet: z 12 glasovi ZA in 2 PROTI.
.
Pod točko 4
Predsedujoči je predlagal, da bi predsednica UO in predsednik NO najprej podala svoja poročila in po obeh bi opravili razpravo.
Predsednica upravnega odbora je predstavila letno poročilo za leto 2014. Poudarila je, da je upravni odbor sledil sklepom zadnjega zbora. Da se pogovarja z možnimi kupci za delež v Panonici energetiki, da je pregledal poslovanje Zavoda KKS-GR in trgovanje na borzi ter za ta del pripravil poročila in ukrepe za možne rešitve. Zboru zadružnikov je predlagal, da podpre nadaljevanje aktivnosti upravnega odbora za odprodajo lastnega deleža v Panonici energetiki v celoti za ceno, ki ne bo nižja od vloženega kapitala. Povedala je še, da glede na trenutno stanje, ki je razvidno iz Finančnega poročila za leto 2014, upravni odbor ni opravljal nobenih drugih aktivnosti ali začel z novimi dejavnostmi.
Poročilo o delu Upravnega odbora Panonice zadruge, z. b. o. za leto 2014 in Finančno poročilo za leto 2014 se nahajata v arhivskem delu zapisnika kot prilogi .
Predsednik nadzornega odbora je predstavil letno poročilo o izvedenem nadzoru za leto 2014 in predlagal, da se razmisli o izvedbi revizije za prejšnji mandatni obdobji, o prodaji deleža v Panonici energetiki. Glede na stanje v zadrugi pa tudi o likvidaciji družbe.
Poročilo Nadzornega odbora Panonice zadruge, z.b.o. za leto 2014 se nahaja v arhivskem delu zapisnika kot priloga.
V razpravo se je vključil Drago Horvat in predlagal podaljšanje moratorija na izplačevanje zadružnih deležev vsem članom, ki so že ali še bodo podali izstopne izjave iz članstva zadruge.
Razprava Draga Horvata v pisni obliki se nahaja v arhivskem delu zapisnika kot priloga.
Janez Brunčič je povedal, da smo vsi zadružniki v enakem položaju. Če že razmišljamo o prodaji, naj bo to za najmanj vloženi kapital z obrestmi.
Marjan Žula je dodal, da se je staro vodstvo zelo trudilo za dobrobit zadružnikov.
Predsedujoči Jure Vodenik je predlagal zboru zadružnikov v sprejem in potrditev naslednje sklepe:
Sklep 4
(1) Zbor zadružnikov je potrdil Letno poročilo Upravnega odbora Panonice zadruge, z.b.o. za leto 2014
(2) Zbor zadružnikov je potrdil Finančno poročilo Panonice zadruge, z.b.o. za leto 2014. (3) Zbor zadružnikov je potrdil Poročilo Nadzornega odbora Panonice zadruge, z.b.o. za leto 2014.
Sklep je bil sprejet: 14 ZA in 1 PROTI
Sklep 5
(1) Zbor zadružnikov je pooblastil Upravni odbor Panonice zadruge, z.b.o., da nadaljuje z aktivnostmi za odprodajo lastnega deleža v Panonici energetiki, d.o.o. pod pogojem, da bo dosežena prodajna cena najmanj v nominalni višini deleža in obročno plačilo ne bo daljše od treh let. (2) Prodajno pogodbo mora potrditi zbor zadružnikov pred podpisom.
Sklep je bil sprejet: 14 ZA in 1 PROTI

Pod točko 5
Predsedujoči je predlagal, da član upravnega odbora predstavi Poročilo o realizaciji sklepov z zbora dne 16. 12. 2014.
Oto Škofič je predstavil ukrepe, ki so bili izvedeni na podlagi 9. sklepa zbora zadružnikov dne 16. 12. 2014. Zboru zadružnikov je predlagal, da naj sprejme Poročilo o realizaciji sklepov Zbora zadružnikov dne 16. 12. 2014 in zadolžuje upravni odbor, da nadaljuje z aktivnostmi za zavarovanje interesov članov zadruge.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Marjan Žula je govoril v imenu Marka Žule, ki je bil odsoten in povedal, da sedanje vodstvo zahteva denar od Marka za poplačilo zadružnikov, ki so izstopili, da novi upravni odbor ni delal dobro, da je predsednica preprečila sprejem ponudbe za odkup zadružnega deleža v Panonici energetiki. Da pa je za trgovanje na borzi zahtevala od Marka, da mora nadaljevati s trgovanjem, ko je bilo že znano, da se izguba le povečuje.
Predsednica UO je odgovorila, da upravni odbor v prejšnji in tudi sedanji sestavi od prejšnjega predsednika Marka Žule ni nikoli prejel in ne obravnaval kakršne koli ponudbe za odkup deleža v Panonici energetiki. Glede trgovanja na borzi pa je res le to, da mu je povedala, da mora spraviti denar zadružnikov nazaj, kakor ve in zna, ne pa da mora nadaljevati s trgovanjem.
Predsedujoči je predlagal zboru zadružnikov v sprejem:
Sklep 6
Zbor zadružnikov je sprejel in potrdil Poročilo o realizaciji sklepov Zbora zadružnikov Panonice zadruge, z.b.o. z dne 16. 12. 2014 in zadolžil Upravni odbor Panonice zadruge, z.b.o., da nadaljuje z aktivnostmi za zavarovanje interesov članov zadruge.
Sklep je bil sprejet: 14 ZA, 1 PROTI
Poročilo o realizaciji sklepov Zbora zadružnikov dne 16. 12. 2014 se nahaja v prilogi arhivskega zapisnika.

Pod točko 6
Predsedujoči Jure Vodenik je pozval predsednico, da predstavi Predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2015.
Predsednica UO je izpostavila kot prioritetne naloge upravnega odbora: - prodajo deleža v Panonici energetiki, d.o.o. - izplačila deležev zadružnikom, ki so izstopili do 11. 4. 2014 - terjatve preteklih let in možnosti izterjave le-teh - delovanje upravnega odbora v letu 2015 - potrebna sredstva za delovanje - vsi cilji so usmerjeni le v ohranitev zadružnega kapitala.
V razpravi je Drago Horvat poudaril, da če upravni odbor nima druge vizije in ne zmožnosti se spopasti s težkimi poslovnimi izzivi, potem pač naj to prizna in svoja nadaljnja ravnanja in aktivnosti uskladi s to okoliščino ter pripravi jasne in nedvoumne ukrepe skladne z ustreznimi določili Zakona o zadrugah, Zakona o reviziji in Pravili zadruge ter naj se likvidacija zadruge izvede v skladu s pravnim redom te države in brez vseh zvijač in privilegijev za kakšne skupine članov. Povedal je še, da je plan površen, in da upravni odbor nima nobene vizije. Predlagal je tudi moratorij na izstope zadružnikov. - Nisem predlagal moratorija na „izstope“ zadružnikov, ker takšnega moratorija glede na določila zakona o zadrugah ni mogoče predlagati in še manj sprejeti, temveč sem predlagal moratorij na izplačila ugotovljeniih deležev zadružnikom, ki so iz zadruge že izstopili oziroma zadružnikov, ki nameravajo še v prihodnosti izstopiti. Navedel sem tudi razloge zakaj sprejem takšnega sklepa predlagam in so mnogi jasno razvidni tudi iz poročila Nadzornega odbora zadruge.
Razprava Draga Horvata se nahaja v prilogi arhivskega dela zapisnika.
Po zaključeni razpravi je predsedujoči predlagal v sprejem:
Sklep 7
(1) Zbor zadružnikov je potrdil Predlog Programa dela in finančnega načrta Panonice zadruge, z.b.o. za leto 2015. (2) Zbor zadružnikov je sklenil, da se podaljša moratorij na izstope zadružnikov do naslednjega zbora zadružnikov. - če je bilo res tako sprejeto v kar nisem povsem prepričan, potem je ta sklep ne le nezakonit glede na določila 10. in 12. člena Zakona o zadrugah, je verjetno celo protiustaven.
Sklep je bil sprejet: 14 ZA, 1 PROTI

Pod točko 7
Predsedujoči Jure Vodenik je predstavil spremembo Akta o zadružnih deležih.
Na predlog člana Draga Horvata zbor zadružnikov ni razpravljal niti glasoval o spremembi Akta o zadružnih deležih. - Joža kaj pa je sedaj to????? Tega nisem predlagal in sem si v resnici želel razprave pod to točko dnevnega reda in se nanjo tudi ustrezno pripravil, pa je potem bila točka dnevnega reda brez vsakršnega pojasnila umaknjena. Malo se je zgodba celo zapletla, ker je celo Oto Škofič ugotovil, da pa tako rokohitrsko le ne gre, ker je bil dnevni red dela ZZ s to točko dnevnega reda sprejet. Nihče zboru ni pojasnil kdo je umik te točke dnevnega reda predlagal in zakaj zbor zadružnikov o umiku te točke z dnevnega reda ni potem razpravljal niti glasoval. Tudi sam sem bil presenečen, čeprav sem prepričan, da bo o tem aktu v bližnji prihodnosti še govora.
Seveda pa iz tega zapisnika mora biti razvidno zakaj razprave in odločanja pod to točko dnevnega reda ni bilo, kdo in zakaj je predlagal umik te točke tik preden bi o tem stekla razprava in zakaj o umiku ni odločal zbor zadružnikov oziroma kdo je v imenu zadružnikov o umiku odločil?????

Pod točko 8
Predsedujoči je ugotovil, da za to točko ni bilo interesa in je sejo zbora zadružnikov zaključil ob 20. uri in 35 minut.

Gornja Radgona, 18. 6. 2015

Zapisala: Sejo vodil:
Jožica Ravnikar Jure Vodenik

_______________ __________________

Overovitelja:

Tomaž Munda ________________________

Drago Horvat ________________________ 

Končno in usklajeno verzijo zapisnika si lahko preberete na spletni strani Zadruge. 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZADRUGE:

 
Nadzorni odbor
Trg svobode 12
9250 Gornja Radgona
Datum:20.03.2015
Panonica zadruga z.b.o.

POROČILO
Nadzornega odbora družbe Panonica zadruga z.b.o. o pregledu poslovanja družbe v letu 2014

V skladu z določili 44. Člena Zadružnih pravil družbe Panonica zadruga z.b.o.,se je Nadzorni odbor družbe Panonica zadruga z.b.o. sestal v sestavi:
Slavko Golob, predsednik
Marjan Žula,član
Franc Pintarič,član

Pregled poslovanja družbe Panonica zadruga z.b.o. je NO opravil dne20.03.2015
Dne 28.04.2015 se je sestal NO na sedežu družbe Panonica zadruga z.b.o. in sprejel končno besedilo poročila o poslovanju družbe Panonica zadruga z.b.o. v letu 2014
NO je opravil nadzor nad zakonitostjo poslovanja in razpolaganja s premoženjem družbe Panonica zadruga z.b.o, v skladu z določili veljavnih Zadružnih pravil družbe Panonica zadruga z.b.o. v letu 2014

Namen nadzora:
-seznanitev o poslovnem in finančnem stanju zadruge
-pregled izvrševanja finančnega načrta družbe za l 2014
-pravilnost sprejetih odločitev-sklepov organov družbe ,poslovodstva, ter o realizaciji teh odločitev
-pregled naložb v hčerinsko podjetje Panonica energetika d.o.o.
NO ugotavlja, da ima družba Panonica zadruga z.b.o. sprejete vse potrebne splošne akte, ter da so pravno veljavno izvoljeni organi zadruge in ti delujejo. Pripomniti velja ,da manjka večina zapisnikov UO v prejšnjem sestavu iz leta 2014,po rekapitulaciji sestankov se je prejšnji NO sestal enkrat i UO 7 krat, vendar je bilo najti samo dva zapisnika UO iz teh sej in tudi druga dokumentacija je nepopolna ali je pa ni! Pogodbe o danih kreditih in njihovi aneksi so nepopolni. Primopredajni zapisnik med prejšnjim in sedanjim vodstvom UO ni popoln oziroma primopredaja še ni zaključena.

NO v omenjeni sestavi je bil izvoljen na volilnem občem zboru dne 16.12.2014, kot tudi vsi ostali organi zadruge.

NO je v letu 2014 imel eno sejo:
Sklepi so bili ugotovitvene narave, so pa bili dani predlogi UO kaj bi bilo potrebno narediti po mnenju NO,glede na zatečeno finančno in siceršnjo stanje zadruge in sicer:

1. Pripraviti kratkoročni in dolgoročni poslovni načrt zadruge
2. Cilje zadruge
3. Pregledati poročilo poslovnega stanja Panonica energetika, ter pravice Panonica zadruga v njej
 1. Upravni odbor zadruge mora realizirati sprejete sklepe zbora zadružnikov

Glede na dejstvo , da je bil NO izvoljen na zboru zadružnikov 16.12.2014, so se člani morali seznaniti s stanjem v Panonica zadrugi in samo zadrugo. Ugotavljamo, da je stanje v vseh pogledih Panonica zadruge z.b.o. izredno slabo

Izkaz premoženjskega stanja zadruge 2013

-naložba-Panonica energetika d.o.o. 361.250,00
-stanje na poslovnem računu na dan 31.12. 1.589,49
-depoziti pri bankah 0
-kratkoročne poslovne terjatve 45.312,00
-kratkoročne terjatve za obveznosti od posojil- obresti 5.932.77
-kratkoročno dana posojila 65.440,35
-obveznosti do dobaviteljev 3.005,15
-terjatve za davek na dohodek(dobiček) 0
-sedanja vrednost osnovnih sredstev 0
-deleži članov zadruge 481.090,45
-zakonska rezerva 1.124,28
-stanje izgube 10.647,12

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2014

I. PRIHODKI
1. obresti od danih posojil 12.540,30
za dana posojila Panonica energetiki, d.o.o. 10.128,28
za dana posojila po pogodbah fizičnim osebam 2.412,02

II. ODHODKI
odpis poslovnih terjatev in posojil 17.808,90
- posojilo Gizeli Grah po pogodbi 11.020,31
- terjatev do Proevidence, d.o.o. 3.600,00
- posojilo Proevidenca, d.o.o. 1.015,71
- terjatev do Avto prevozništvo Hodoš, d.o.o. 600,74
- terjatev za obresti AEŽ Dominič, d.o.o. 264,44
 • posojilo AEŽ Dominič, d.o.o. 1.264,44

III. IZGUBA 28.006,85
izguba iz preteklih let 10.647,12
izguba leta 2014 17.359,73

IV PREMOŽENJSKO STANJE ZADRUGE
Izkaz premoženjskega stanja na dan 31. 12. 2014

naložba zadruge 361.250.00
predstavlja vsa sredstva,ki jih je vložila Panonica zadruga,z.b.o. v Panonico energetiko,d.o.o. kot kapital in s tem ima kot družbenik 41,43% delež
stanje na poslovnem računu na dan 31. 12. 2014 1.270,71
kratkoročne poslovne terjatve 3.600,00
kratkoročne terjatve za obresti 13.237,46
kratkoročna dana posojila 96.329,47
posojilo Panonici energetiki 79.535.77
posojilo fizičnim osebam 16.793,70
obveznosti do dobaviteljev 1.639,87
sedanja vrednost osnovnih sredstev 0
deleži članov zadruge 469.704,05
zakonska rezerva 1.124,28
stanje izgube skupaj 28.006,85
obveznosti do članov zadruge 11.749,63

NO še ugotavlja:

-da je družba Panonica zadruga z.b.o. z neposrednim financiranjem naložb v izgradnjo elektrarne,ter preko posojilnih pogodb družbi Panonica energetika d.o.o.,ter preko poroštev za najete kredite pri banki, praktično vložila vsa razpoložljiva sredstva v Panonica energetiko.

Panonica zadruga, je porok za najeta posojila za Panonica energetiko:
-od 1.6.2010 660.000 EUR odplačilna doba 10 let
-od 1.8.2011 130.000 EUR kot revolving in spremenjen v kratkoročni kredit

Tako je usodnega pomena za Panonica zadrugo, da Panonica energetika obratuje in omogoči ekonomsko eksistenco Panonica zadruge. Panonica zadruga z.b.o. glede na njeno dejavnost nima nobenega drugega prihodka kot obresti od danih kreditov,vračanje kreditov od kreditojemalcev in prihodek od vložka v Panonica energetiko, ko le ta posluje.

-da je Panonica zadruga z.b.o (njeno vodstvo) v preteklih letih naredilo kar nekaj poslovnih napak,samo zadrugo pa precej obremenilo.

 1. ZAKLJUČEK
Upravni(NOVI) odbor zadruge se je v letu 2014 sestal enkrat. Zastavil si je naloge glede na sklepe zbora zadružnikov.
NO je bil izvoljen 16.12.2014, imel je eno sejo v letu 2014, zato v tej sestavi ni mogel spremljati vseh aktivnosti UO v prejšnjem mandatu.

Nadzorni odbor, na podlagi opravljenega nadzora poslovanja družbe Panonica zadruga z.b.o.v letu 2014 ugotavlja in predlaga:

Ob prevzemu funkcije in razpoložljive dokumentacije je NO lahko samo ugotovil:

a)finančno stanje zadruge l 2014 je slabo-izguba, razvidno iz zaključnega računa za l 2014

b)obremenitev zadruge s poroštvi je za zadrugo obremenjujoče

c)nevrnjeni dani krediti, ni obresti od danih kreditov se ne plačuje ali pa zelo ne enakomerno
 1. zadruga nima rednih prihodkov
e)naslednjih nekaj let ni za pričakovati nobenih prihodkov,saj zadruga nima nobenih drugih dejavnosti oziroma aktivnosti od katerih bi lahko pričakovali kakšne prihodke.

f)tudi Panonica energetika ima še stare dolgove in ob predpostavki,da le ta nemoteno deluje mora poplačati najprej dolgove. NO Panonica zadruge ugotavlja,da Panonica energetika nima sklenjenih dolgoročnih zavezujočih pogodb o nemoteni dobavi goriva, o odkupu toplote itd….oziroma nima sprejete skupne strategije z vsemi družbeniki, kakšna je njena kratkoročna in dolgoročna strategija

g)Upravnemu odboru zadruge se predlaga, da v najkrajšem času uredi vso potrebno manjkajočo dokumentacijo potrebno za pregled delovanja zadruge

h)Upravnemu odboru zadruge se predlaga da doseže dolgoročno(dogovor)o sodelovanju s partnerji, kot družbeniki v Panonica energetiki za nemoteno delovanje elektrarne

i)da Upravni odbor zadruge intenzivno išče rešitve za Panonica zadrugo, tudi prodaja deležev je možna(nekajkrat je bilo poudarjeno na zadnjem zboru zadružnikov),kar bo imelo seveda za posledico zmanjšanje vrednosti deleža zadruge in pravno ekonomske posledice glede na nezavidljivo stanje Panonica zadruge z.b.o.

Marjan Žula- član Slavko Golob,  predsednik NO
Franček Pintarič-član